Chrysler Grand Voyager, rok produkcji 2000, przebieg: około 415 tyś.km., silnik o pojemności 2.429,00 cm

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 222/18 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości samochodu osobowego marki Chrysler Grand Voyager, rok produkcji 2000, przebieg: około 415 tyś.km., silnik o pojemności 2.429,00 cm, moc silnika 110,00 kW, instalacja gazowa, kolor czerwony za cenę minimalną nie niższą niż 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Nabywca przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z jego stanem prawnym i faktycznym. Nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmie za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą.  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 roku osobiście w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa lub przesłać na wskazany powyżej adres listem poleconym (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka nie zaś data nadania). Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Zastrzega się wybór najkorzystniejszej oferty. Kupujący którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem tomasz.lis@beneficjum.eu Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży a w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 28 września 2018 roku.

POWRÓT »