EKOTERMIKA PRZETARG

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż całości przedsiębiorstwa Ekotermika Spółka Akcyjna w upadłości w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego za cenę wywołania nie niższą 1.089.000,00 złotych netto.

 1. Osoby zainteresowane kupnem przedmiotu przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje, a także zapoznać się z operatem szacunkowym oraz warunkami przetargu w Kancelarii syndyka przy ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 Warszawa w godz. 11.00 – 15.00.
 2. Operat szacunkowy i warunki przetargu dostępne są w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
 3. Nabywca przedmiotu przetargu przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z jego stanem prawnym i faktycznym, a także warunkami przetargu. Nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec Syndyka Masy Upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne w związku z dokonywaną sprzedażą.
 4. Minimalna cena sprzedaży (cena wywoławcza) wynosi 1.089.000,00 złotych netto (jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 złotych)
 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2019 roku osobiście w gmachu lub przesłanie listem poleconym na adres Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu do Sądu).
 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 683/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym EKOTERMIKA S.A.” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 108.900,00 zł (sto osiem tysięcy dziewięćset 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Ekotermika S.A. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 20 1090 1043 0000 0001 2969 2304, z dopiskiem „ Wadium w przetargu – sygn. akt. X GUp 683/17 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
 8. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez oferenta lub osoby działające w jego imieniu, a także zawierać:
  a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
  b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego.
  c) Oferowana cena nabycia netto za przedmiot niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
  d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.
  e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
  f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.
  g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedsiębiorstwa oraz jego opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku).
  i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.
  j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji.
  k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.
  l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 warunków przetargu;
  n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2019 roku w gmachu Sądu w sali nr 14 o godz. 11.30.
 10. Zastrzega się, że w przypadku, gdy przynajmniej 2 złożone oferty będą spełniać warunki formalne przewidziane w pkt 7, syndyk masy upadłości przeprowadzi licytację ustną (aukcję) przedmiotu sprzedaży. Jeśli w aukcji nie zostanie zaoferowana żadna cena, to wówczas podstawą do wyboru oferty jest najwyższa cena zaoferowana w przetargu pisemnym, jednak nie niższa niż cena wywoławcza.
 11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
 12. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku, gdy wygrywający przetarg nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie zgodnie z pkt 11 lub nie zawrze umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie określonym w pkt 11 powyżej.
 13. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.

Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem biuro@beneficjum.eu lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94.

POWRÓT »