Syndyk masy upadłości ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Kościeszy upadłości udziału w wysokości 3/9 prawa własności nieruchomości stanowiącej lasy o łącznej powierzchni 1200 m2, składającej się z działki ew. o nr 321, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o nr SI2S/00018580/5 za cenę nie niższą niż 168,60 zł (sto sześćdziesiąt osiem złotych 60/100 złotych)

 1. Sprzedaż składnika majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Kościeszy w upadłości prowadzona jest w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny).
 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń w dniu 5 lutego 2022 roku udostępniony jest do wglądu w czytelni akt Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18 w Świdniku, a także w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138., 04-175 Warszawa,
 3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem postępowania konkursowego lub dodatkowo aukcji.
 4. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży (tj. do dnia 9 maja 2023 roku), na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Oferta wraz z wymaganymi regulaminem postępowania powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 346/21 „of” oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kościeszy – dz. 321” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert (tj. w dniu 11 maja 2023 roku), o godz. 10:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
 7. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na warunkach opisanych w regulaminie postępowania.
 8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
 9. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.
 10. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży.
 11. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Zgodnie z dyspozycją  1013 kpc w zw. z art. 313 ust. 6 pr. up.  zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego w zakresie własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności. Tym samym hipoteki obciążać będą również udział nabywcy w nieruchomości w takim samym zakresie, jak poprzednio udział upadłej, zaś odpowiedzialność nabywcy jest wyłącznie odpowiedzialnością rzeczową.
 12. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania oraz regulaminu postępowania udzielane są również telefonicznie pod nr tel 669-407-311 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lis(malpa)beneficjum.eu