IX GUp 346/21 "of" Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy upadłości sprzeda udział w wysokości 2/8 prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej grunty orne i lasy o łącznej powierzchni 10100 m2, składającej się z działek ew. o nr 303 i 20, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o nr SI2S/00018582/9 za cenę nie niższą niż  5.100,00 zł (pięć tysięcy sto 00/100 złotych).

Syndyk masy upadłości ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Kościeszy upadłości udziału w wysokości 2/8 prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej grunty orne i lasy o łącznej powierzchni 10100 m2, składającej się z działek ew. o nr 303 i 20, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o nr SI2S/00018582/9 za cenę nie niższą niż  5.100,00 zł (pięć tysięcy sto 00/100 złotych).

 1. Sprzedaż składnika majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Kościeszy w upadłości prowadzona jest w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny).
 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń w dniu 5 lutego 2022 roku udostępniony jest do wglądu w czytelni akt Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18 w Świdniku, a także w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138., 04-175 Warszawa,
 3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem postępowania konkursowego lub dodatkowo aukcji.
 4. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży (tj. do dnia 19 grudnia 2022 roku), na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Oferta wraz z wymaganymi regulaminem postępowania dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 346/21 „of” oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kościeszy – dz. 303 i 20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 6. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Mariusza Kościeszy w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 96 1090 2688 0000 0001 4852 6741 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. IX GUp 346/21 „of”” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert (tj. 21 grudnia 2022 roku), o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
 8. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach opisanych w regulaminie postępowania.
 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
 10. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.
 11. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży.
 12. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Zgodnie z dyspozycją 1013 kpc w zw. z art. 313 ust. 6 pr. up.  zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego w zakresie własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności. Tym samym hipoteki obciążać będą również udział nabywcy w nieruchomości w takim samym zakresie, jak poprzednio udział upadłej, zaś odpowiedzialność nabywcy jest wyłącznie odpowiedzialnością rzeczową.
 13. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania oraz regulaminu postępowania udzielane są również telefonicznie pod nr tel 697-974-864 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lis@beneficjum.eu