IX GUp 413/21 „of” syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 75/7 położoną w obrębie 23 Żelków o powierzchni 0,2047 ha oraz działkę ewidencyjną nr 77/1 położoną w obrębie 19 Teodorów o powierzchni 0,1882 ha

IX GUp 413/21 „of” syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 75/7 położoną w obrębie 23 Żelków o powierzchni 0,2047 ha oraz działkę ewidencyjną nr 77/1 położoną w obrębie 19 Teodorów o powierzchni 0,1882 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1S/00044690/3.

  1. Sprzedaż składnika majątku wchodzącego w skład masy upadłości Agnieszki Komar w upadłości prowadzona jest w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny).
  2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń w dniu 9 października 2021 roku udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53., 00-626 w Warszawie,
  3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem postępowania konkursowego. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminie postępowania i obwieszczeniu o sprzedaży.
  4. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej niż 11.500,00 zł (jedenaście tysięcy pięćset 00/100 złotych).
  5. Oferty wraz z dokumentami opisanymi w regulaminie postępowania należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży (tj do dnia 13 czerwca 2022 roku) na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
  6. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Agnieszki Komar w upadłości w banku PKO BP S.A. o numerze 91 1020 4476 0000 8702 0447 2346 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. IX GUp 413/21 „of”” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
  7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj. w dniu 15 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
  8. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania oraz jego regulaminu udzielane się telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94, mailowo za pośrednictwem skrzynki lis@beneficjum.eu, a także na stronie internetowej beneficjum.eu w zakładce „Syndyk sprzeda”