Syndyk sprzeda Mitsubishi Carisma

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 514/18, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postaci samochodu osobowego marki Mitsubishi Carisma, rok produkcji 1996, pojemność silnika 1800 cm3, przebieg ok. 316.000, VIN XMCLNDA2ATF029869, ubezpieczenie OC zawarte do dnia 30 maja 2019 roku za cenę nie niższą niż 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt 00/100) zł.

 

Nabywca przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z jego stanem prawnym i faktycznym. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku osobiście w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa lub przesłać na wskazany powyżej adres listem poleconym (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania). Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska, adres do korespondencji oraz numer telefonu. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży a w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 24 grudnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem biuro@beneficjum.eu lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94.

POWRÓT »