Telefon komórkowy Sony Xperia Z3 i komputer stacjonarny

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 766/18, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości:

  1. Telefon komórkowy Sony Xperia Z3 (uszkodzony) za cenę nie niższą niż 100,00 zł (słownie: sto 00/100) zł.
  2. Komputer składany stacjonarny (Płyta: Intel LGA 775, Procesor: Core 2 duo E5300 2.6GHz, Pamięć: DDR2 2 GB, Dysk: SSD 120 GB, CD-ROM: DVD RW, Zasilacz 460 W, System: Microsoft Windows 7) za cenę nie niższą niż 400,00 zł (słownie: czterysta 00/100) zł.

 

Nabywca przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z jego stanem prawnym i faktycznym. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2018 roku osobiście w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa lub przesłać na wskazany powyżej adres listem poleconym (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania). Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska, adres do korespondencji oraz numer telefonu. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży a w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 7 grudnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem biuro@beneficjum.eu lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94.

POWRÓT »