TK wierzytelności

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 97/18, posiadając zgodę sędziego komisarza ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, przysługujących od:

  • Elektrobudowa S.A. z siedzibą Katowicach, KRS 0000074725 z tytułu kaucji gwarancyjnej o wartości nominalnej 34 222,78 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa 78/100) za cenę niemniejszą niż cena oszacowania ujęta w spisie należności w postępowaniu upadłościowym w kwocie 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100),
  • Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000033102 z tytułu kaucji gwarancyjnej o wartości nominalnej 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta 00/100) za cenę niemniejszą niż cena oszacowania ujęta w spisie należności w postępowaniu upadłościowym w kwocie 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści 00/100),
  • Elin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000037990 z tytułu kaucji gwarancyjnej o wartości nominalnej 55.459,76 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 76/100) za cena niemniejszą niż cena oszacowania ujętą w spisie należności w postępowaniu upadłościowym w kwocie 5.545,97 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć 97/100),
  • Eneria Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie – Dziekanówku, KRS: 0000044071 z tytułu kaucji gwarancyjnej o wartości nominalnej 33.492,70 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa 70/100) za cenę niemniejszą niż cena oszacowania ujęta w spisie należności w postępowaniu upadłościowym w kwocie 3.349,27 zł (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć 27/100),
  • PKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS:0000178523 z tytułu kaucji gwarancyjnej o wartości nominalnej 21.703,38 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzy 38/100) za cenę niemniejszą niż cena oszacowania ujęta w spisie należności w postępowaniu upadłościowym w kwocie 2.170,33 zł (słownie: dwa tysiące siedemset trzy 38/100),
  • PKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS:0000178523 z tytułu wykonanych robót budowlanych o wartości nominalnej 153.577,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem 00/100) za cenę niemniejszą niż cena oszacowania ujęta w spisie należności w postępowaniu upadłościowym w kwocie 7.678,85 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem 85/100),
  • Eneria Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie – Dziekanówku, KRS: 0000044071 z tytułu wykonanych robót budowlanych o wartości nominalnej 182.651,30 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden 30/100) za cenę niemniejszą niż cena oszacowania ujęta w spisie należności w postępowaniu upadłościowym w kwocie 9.132,56 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa 32/100),

 

Nabywca przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z jego stanem prawnym i faktycznym. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2018 roku osobiście w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa lub przesłać na wskazany powyżej adres listem poleconym (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania). Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska, adres do korespondencji oraz numer telefonu. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży a w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 2 października 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem tomasz.lis@beneficjum.eu