Udział 1/2 Ząbki x Gup 462/18

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 2 w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym położonym przy ul. Gen. S. Maczka 3 w Ząbkach o powierzchni użytkowej 56,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1W/00086007/7

1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 2 w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym położonym przy ul. Gen. S. Maczka 3 w Ząbkach o powierzchni użytkowej 56,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1W/00086007/7

2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii syndyka Marcina Gałązki – ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53  w Warszawie w godz. 11.00 – 15.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X Gup 462/18  w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 121.000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy 00/100 złotych).

4. Pisemne oferty należy składać do dnia 11 marca 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

5. Wymagane wadium w wysokości 12.100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto 00/100 złotych) przelewem na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. o nr 17 1090 1870 0000 0001 3709 8638 najpóźniej do dnia 11 marca 2019 roku.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 14 marca 2019 roku, o godz. 8:40, w sali nr 119.

7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 400 08 94 lub pod adresem mailowym biuro@beneficjum.eu.