udziały TB Bud Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 97/18, posiadając zgodę sędziego komisarza ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki 5 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100) każdy w TB BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000627999 za cenę nie niższą niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100) zł za każdy udział.

 

Nabywca przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z jego stanem prawnym i faktycznym. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2018 roku osobiście w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa lub przesłać na wskazany powyżej adres listem poleconym (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania). Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska, adres do korespondencji oraz numer telefonu. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży a w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 2 października 2018 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem tomasz.lis@beneficjum.eu