Udziały w „BUMA – GINO ROSSI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000109269

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 766/18, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki 212 udziałów o łącznej wartości nominalnej 106.000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy 00/100) w „BUMA – GINO ROSSI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000109269 za cenę nie niższą niż 1.060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt 00/100.

Nabywca przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z jego stanem prawnym i faktycznym. 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku osobiście w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa lub przesłać na wskazany powyżej adres listem poleconym (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania). 
Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu. 
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.00 w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. 
W razie wyrażenia zainteresowania nabyciem składników majątku upadłego przez więcej niż jedną osobę, syndyk powiadomi o powyższym (w dowolnej formie) wszystkie osoby zainteresowane i zawrze umowę sprzedaży z osobą proponującą najwyższą cenę po przeprowadzeniu licytacji (przetarg ustny). Licytacja zostanie przeprowadzona wśród wszystkich obecnych przy rozpoznaniu ofert oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:
a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za udziały będące przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,
b) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji (licytant) złożył wyższą ofertę.
Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 10 (dziesięciu) dni od ukazania się obwieszczenia w MSiG. 

Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed zawarciem umowy. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w tym taksy notarialnej, podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia. 
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem biuro@beneficjum.eu lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94.

POWRÓT »