Wierzytelność o wartości nominalnej 12 955,75 zł, stwierdzona tytułem wykonawczym

Syndyk masy upadłości Hanny Durasiewicz, sygn. akt X GUp 814/18 ogłasza o  sprzedaży w trybie sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości o wartości nominalnej 12 955,75 zł (słownie dwanaście tysięcy pięćset dziewięćset pięćdziesiąt pięć 75/100 złotych)   za cenę nie niższą niż cena oszacowania w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych)

Nabywca przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Hanny Durasiewicz w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 72 1090 1870 0000 0001 3752 8425, z dopiskiem „Wadium w konkursie ofert – sygn. akt. X GUp 814/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na rachunku bankowym masy upadłości.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku osobiście w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa lub przesłać na wskazany powyżej adres listem poleconym (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania). Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska, numer KRS lub numer PESEL,  adres do korespondencji, numer telefonu oraz numer rachunku do zwrotu wadium. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00 w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53 w Warszawie. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży a w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia. Ponadto nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem biuro@beneficjum.eu lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94.

Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem biuro@beneficjum.eu lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94.

POWRÓT »