XIX GUp 912/21 - Mercedes-Benz E200CGI, r. prod. 2010 (termin oględzin 28 września 2021 r., godz. 10-15 na terenie INDECO S.A., Karpin, ul. Firmowa 1,, 05-252 Dąbrówka)

XIX GUp 912/21 – Mercedes-Benz E200CGI, r. prod. 2010 (termin oględzin 28 września 2021 r., godz. 10-15 na terenie INDECO S.A., Karpin, ul. Firmowa 1,, 05-252 Dąbrówka)

Syndyk masy upadłości Piotra Mówińskiego w postępowaniu o sygn. akt XIX GUp 912/21 ogłasza o postępowaniu konkursowym w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż pojazdu Mercedes Benz E200 CGI, rok. prod. 2010, nr rej. WPI 2260C, przebieg ok. 132000 km za cenę niemniejszą niż 43.040,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterdzieści 00/100 złotych).
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 4.500,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości Piotra Mówińskiego w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 26 1090 1883 0000 0001 4854 4834 z dopiskiem „ Wadium w konkursie ofert – sygn. akt. XIX GUp 912/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2021 roku na adres: Biuro Syndyka Piotra Mówińskiego w upadłości, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).
Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi:
1. być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do ww. syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 912/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Piotra Mówińskiego”,
2. zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę poprzez wskazanie jego nazwy lub imienia i nazwiska, numer KRS lub numer PESEL, adresu do korespondencji, numer telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
3. zawierać dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.
4. zawierać zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia.
5. zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 października 2021 roku o godz. 10:00 w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53 w Warszawie.
W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia.
Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży.
Ponadto nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 5 listopada 2021 roku.
Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. Sprzedaż ruchomości objętej niniejszym postępowaniem ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem biuro@beneficjum.eu lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94.

Wycena – Mercedes-Benz E200 CGI