Syndyk masy upadłości Zofii Dysput ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Zofii Dysput prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Dąbrówce przy ul. Jaworowej 2

Syndyk masy upadłości Zofii Dysput ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Zofii Dysput prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Dąbrówce przy ul. Jaworowej 2, dla którego  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW  PO1P/00212210/8 wraz z przynależnym do nieruchomości udziałem w wysokości 7494/14771 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/164 z obrębu  0004, Dąbrówka, położonej przy ul Jaworowej 22 w Dąbrówce, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW  PO1P/00209599/4 za cenę nie niższą niż 426.084,00 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery 00/100 złote).

 1. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Justynę Bossy w dniu 28 października 2021 roku udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53., 00-626 w Warszawie,
 2. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży. W szczególności oferent musi mieć na względzie, że przedmiot postępowania nie został syndykowi wydany i znajduje się w posiadaniu osób trzecich, wobec których prawomocnie orzeczony został obowiązek opróżnienia lokalu. Czynności związane z wejściem w posiadanie przedmiotu postępowania leżeć będą po stronie oferenta, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu.
 3. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminie postępowania i obwieszczeniu o sprzedaży.
 4. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej niż 426.084,00 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery 00/100 złote).
 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 226/21 „of” oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Zofii Dysput” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 7. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:
  1. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
  2. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopię aktualnego dowodu osobistego.
  3. Oferowane ceny nabycia za przedmiot postępowania winny być wyrażone kwotowo i dodatkowo słownie oraz nie mogą być niższe niż cena wywoławcze, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
  4. Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.
  5. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w wymaganej prawem formie.
  6. Oświadczenie o przyjęciu warunków postępowania.
  7. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz ich opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  8. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe,
  9. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.
  10. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w postępowaniu.
  11. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.
  12. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  13. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w 2 pkt. 2 lit. „a” i „b” regulaminu postępowania;
  14. Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot postępowania do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu postępowania do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu niniejszego postępowania, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w aukcji.
 8. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Zofii Dysput w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 72 1090 2590 0000 0001 4831 7618 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. IX GUp 226/21 „of”” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
 9. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
 10. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka lub jego pełnomocnika w obecności przybyłych oferentów.
 11. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt. 6 lit. j).
 12. Przystępując do rozpoznania ofert syndyk wykonuje następujące czynności:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w trybie sprzedaży z wolnej ręki,
  2. ustala liczbę złożonych ofert,
  3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów,
  4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty,
 13. odpowiadają warunkom regulaminu sprzedaży,
 14. zostały złożone w wyznaczonym terminie,
 15. zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta,
 16. w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki opisane w regulaminie sprzedaży oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania.
 17. Po stwierdzeniu, iż złożona oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tej oferty.
 18. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:
  1. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za Nieruchomość, zaproponowane przez oferentów dopuszczonych do aukcji,
  2. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,
  3. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,
  4. minimalne postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 2.000,00 zł (dwa tysiące 00/100 złotych),
  5. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem.
  6. syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.
 19. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.
 20. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty, zaś w przypadku niewskazania przez oferenta numeru rachunku bankowego do zwrotu wadium w treści oferty, wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy z którego została dokonana jego wpłata.
 21. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
 22. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży w przepisanej formie i nie podpisze umowy w terminie określonym w § 7 ust. 2 regulaminu postępowania, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
 23. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
 24. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.
 25. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży.
 26. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 27. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru ofert

opis i oszacowanie nieruchomość – Dąbrówka

regulamin sprzedaży w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji Dysput nieruchomość