Syndyk sprzeda

IX GUp 51/22 “of” udziału w wysokości ½ w prawie własności gruntu zabudowanego budynkiem przechowalni owoców i warzyw wraz z infrastrukturą, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 255 o powierzchni 0,5276 ha, położonej w Józefowie nad Wisłą, ul. Urzędowska 25a, powiat opolski, obręb 0011 Józefów nad Wisłą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/000035207/9

Czytaj dalej


XIX GUp 182/22 syndyk masy upadłości Andrzeja Kozery sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Iły, gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, składającej się z działki ew. nr 46/3, obręb 0005 Iły o powierzchni 3069 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00043447/0 oraz udziału w wysokości 2/6 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Iły, gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, składającej się z działki ew. nr 46/5, obręb 0005 Iły o powierzchni 747 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00043446/3

Czytaj dalej


XVIII GUp 174/19 syndyk masy upadłości DOLCAN PLUS S.A. sprzeda prawo własności gruntu stanowiącego działkę ew. nr: 26/6 o powierzchni 237 m2, położonego w Ząbkach przy ul. Orlej 8

Czytaj dalej


XVIII GUp 135/21 syndyk masy upadłości VAPOL Grupa SBS Sp. z o.o. w upadłości sprzeda pakiet zapasów magazynowych stanowiących artykuły hydrauliczne za cenę nie niższą niż 1% wartości ich oszacowania

Czytaj dalej


 

XIX GUp 182/22 syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Iły, gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, składającej się z działki ew. nr 46/3, obręb 0005 Iły o powierzchni 3069 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00043447/0 oraz udziału w wysokości 2/6 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Iły, gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, składającej się z działki ew. nr 46/5, obręb 0005 Iły o powierzchni 747 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00043446/3

Czytaj dalej


IX GUp 51/22 “of” udziału w wysokości ½ w prawie własności gruntu zabudowanego budynkiem przechowalni owoców i warzyw wraz z infrastrukturą, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 255 o powierzchni 0,5276 ha, położonej w Józefowie nad Wisłą, ul. Urzędowska 25a, powiat opolski, obręb 0011 Józefów nad Wisłą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/000035207/9

Czytaj dalej


XVIII GUp 135/21 syndyk masy upadłości VAPOL Grupa SBS Sp. z o.o. w upadłości sprzeda zapasy magazynowe stanowiące artykuły hydrauliczne, a także ruchomości stanowiące halę namiotową, regały magazynowe oraz zestaw mebli biurowych, samochód dostawczy i wózki unoszące

Czytaj dalej


Syndyk Masy Upadłości CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż składników majątku masy upadłości w postaci pakietu ruchomości szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 w trybie sprzedaży z wolnej ręki, za cenę łączną nie niższą niż 1.099.094,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 00/100) złotych netto.

Syndyk sprzeda


Syndyk Masy Upadłości CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza o przetargu i na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku masy upadłości w postaci zbiornikowca typu C 109/95×11,44×4,90 w budowie (numer budowy 52/105 – dalej także jako: „kadłub w budowie”) za cenę nie niższą niż 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych netto.

Czytaj dalej


IX GUp 346/21 “of” syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości o powierzchni 1041 m2 (działka nr ewidencji 1899/3), położonej w miejscowości Łosice, obręb 1, gm. Łosice, powiat łosicki, , woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosiach prowadzi księgę wieczystą nr SI2S/00022749/9 wraz z udziałem w wysokości 2/3 w prawie własności nieruchomości o łącz. pow. 319 m2 (działka nr ewidencji 1899/2) położonej w miejscowości Łosice, obręb 1 , gm. Łosice, pow. łosicki, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosiach prowadzi księgę wieczystą nr SI2S/00009750/2 za cenę nie niższą kwota 50.179,60 zł (pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 60/100) tj. za  kwotę stanowiącą 20% ceny oszacowania

Czytaj dalej


IX GUp 146/21 “of” syndyk sprzeda udział w wysokości 1/6 prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 72 o powierzchni 47,68 m2, położonego przy ul. Lwowskiej 13 w Lublinie (kod pocztowy: 20-182), dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1I/00112905/0 oraz udział w wysokości 1/2 w prawie do spadku po Honoracie Weronice Burdan za cenę nie niższą niż 105.522,40 zł (sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 40/100 złotych).

Czytaj dalej


Syndyk Masy Upadłości CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż składników majątku masy upadłości w postaci pakietu ruchomości szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 w trybie sprzedaży z wolnej ręki, za cenę łączną nie niższą niż 1.099.094,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 00/100) złotych netto.

Czytaj dalej


Syndyk Masy Upadłości CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości sprzeda z wolnej ręki zbiornikowiec typu C 109/95×11,44×4,90 w budowie (numer budowy 52/105 za cenę nie niższą niż 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych netto.

Czytaj dalej


IX GUp 346/21 “of” Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy w upadłości sprzeda dom w Łosicach za cenę nie niższą niż 150.538,80 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści osiem 80/100 złotych).

Czytaj dalej


 

WA2M/GUp-s/77/2022 syndyk masy upadłości Krzysztofa Mamińskiego sprzeda prawo własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Inżynierów 16 w Markach, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00117112/3 wraz z prawem związanym z własnością lokalu w postaci udziału w wysokości 9356/68022  w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 27/7, dla której to nieruchomości wspólnej  Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00097382/9

Czytaj dalej


WA1M/GUp/22/2023 syndyk masy upadłości Dąb Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda należności

Czytaj dalej


IX GUp 146/21 “of” syndyk sprzeda udział w wysokości 1/6 prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 72 o powierzchni 47,68 m2, położonego przy ul. Lwowskiej 13 w Lublinie (kod pocztowy: 20-182), dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1I/00112905/0 oraz udział w wysokości 1/2 w prawie do spadku po Honoracie Weronice Burdan za cenę nie niższą niż 131.903,00 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzy 00/100 złotych).

Czytaj dalej


IX GUp 51/22 „of” Syndyk masy upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.900m2, składającej się z działek ewidencyjnych nr 232 i 235 z obrębu 0014 Kolczyn, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00067440/7 za cenę nie niższą niż  1.660,00 zł (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt 00/100 złotych)

Czytaj dalej

 


XVIII GUp 174/19 syndyk masy upadłości DOLCAN PLUS S.A. sprzeda prawo własności gruntu stanowiącego działkę ew. nr: 26/6 o powierzchni 237 m2, położonego w Ząbkach przy ul. Orlej 8, obręb 03- 04 stanowiąca nieruchomość gruntowa niezabudowana, użytkowaną jako droga wewnętrzna, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr WA1W/00072265/2 za cenę nie mniejszą niż 113.000,00 zł netto (sto trzynaście tysięcy 00/100złotych).

Czytaj dalej


WA1M/GUp/22/2023 syndyk masy upadłości DĄB TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa sprzeda drewno, korę i półfabrykaty sosnowe

Czytaj dalej


LU1S/GU/95/2023 syndyk sprzeda zabudowaną budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną nr 67/2 o powierzchni 959 m2, położonej w Siedlcach, przy ul. Janowskiej 69, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SI1S/00109600/0 za cenę nie niższą niż 686.411,00 zł (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta jedenaście 00/100 złotych).

Czytaj dalej


IX GUp 39/22 “of” Syndyk masy upadłości Anety Stelmaszek sprzeda wchodzącą w skład masy upadłości należność o wartości nominalnej 90.050,00 euro (dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt 00/100 euro) przysługującą masie upadłości od osoby podającej się Kalinin Hartmann z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden 00/100 złotych)

Czytaj dalej


IX GUp 346/21 “of” Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy w upadłości sprzeda dom w Łosicach za cenę nie niższą niż 250.898,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 00/100 złotych).

Czytaj dalej


IX GUp 51/22 „of” Syndyk masy upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej sprzeda udział w wysokości ¼ części prawa własności nieruchomości gruntowej leśnej o powierzchni 5.600m2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 28 z obrębu 002 Ćwiętalka, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00029856/8 za cenę nie niższą niż 2.750,00 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych)

Czytaj dalej


IX GUp 51/22 „of” Syndyk masy upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.900m2, składającej się z działek ewidencyjnych nr 232 i 235 z obrębu 0014 Kolczyn, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00067440/7 za cenę nie niższą niż  8.300,00 zł (osiem tysięcy trzysta 00/100 złotych)

Czytaj dalej


XVIII GUp 1260/19 Syndyk masy upadłości Mirosława Sokołowskiego sprzeda nieruchomości lokalowej nr 72 o powierzchni 53,98m2, usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  posadowionym przy Al. Wilanowskiej 105 w Warszawie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00459408/3, wraz ze związanym  z własnością lokalu udziałem w wysokości 5398/1141101 w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Czytaj dalej


LU1S/GUp-s/37/2022 Syndyk masy upadłości Wiesława Krzyżanowskiego sprzeda ograniczone prawo rzeczowego w postaci prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku nr 112C w miejscowości Zagrody, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1P/00096384/9 za cenę nie niższą niż 192.800,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset 00/100 złotych).

Czytaj dalej


IX GUp 346/21 “of” Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy sprzeda udziału w wysokości 2/10 prawa własności nieruchomości stanowiącej lasy o łącznej powierzchni 1200 m2, składającej się z działki ew. o nr 246, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o nr SI2S/00018523/8 

Czytaj dalej


IX GUp 346/21 “of” Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy sprzeda udział w wysokości 3/9 prawa własności nieruchomości stanowiącej lasy o łącznej powierzchni 1200 m2, składającej się z działki ew. o nr 321, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o nr SI2S/00018580/5 

Czytaj dalej


IX GUp 346/21 “of” Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy sprzeda udział w wysokości 2/8 prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej grunty orne i lasy o łącznej powierzchni 10100 m2, składającej się z działek ew. o nr 303 i 20, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o nr SI2S/00018582/9 

Czytaj dalej


LU1S/GUp-s/37/2022 Syndyk masy upadłości Wiesława Krzyżanowskiego sprzeda ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku nr 112C w miejscowości Zagrody, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1P/00096384/9

Czytaj dalej


XVIII GUp 1260/19 Syndyk masy upadłości Mirosława Wojciecha Sokołowskiego w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) nieruchomości lokalowej nr 72 o powierzchni 53,98m2, usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym przy Al. Wilanowskiej 105 w Warszawie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00459408/3

Czytaj dalej


XVIII GUp 130/21 Syndyk Masy Upadłości DOL-POL Sp. z o.o. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa DOL-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego

Czytaj dalej


PL1P/GU/92/2022 Syndyk w masy upadłości Marty Wodzyńskiej w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nowe Sarnowo, gm. Dzierzążnia, pow. Płoński, woj. Mazowieckie, stanowiąca dz. ew. nr 85/1, obręb Nowe Sarnowo, o powierzchni użytkowej 5000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1L/00034189/6

Czytaj dalej


PL1P/GU/92/2022 Syndyk w masy upadłości Marty Wodzyńskiej w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nowe Sarnowo, gm. Dzierzążnia, pow. Płoński, woj. Mazowieckie, stanowiąca dz. ew. nr 73/3, obręb Nowe Sarnowo, o powierzchni użytkowej 8500 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1L/00026951/0

Czytaj dalej


IX GUp 387/21 “of” Syndyk masy upadłości Jacka Toporka sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej rolnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 111 o powierzchni 1,03 ha, położoną w miejscowości Księżomierz Dzierzkowska, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1K/00057210/9 za cenę nie niższą niż 16.840,00 zł (szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści 00/100 złotych).

Czytaj dalej


XVIII GUp 174/19  DOLCAN PLUS S.A. sprzeda udział 10/1490 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę ew. nr 60/16 o powierzchni 0,1397 ha położonego w Warszawie przy ul. Szeflera, dzielnica Rembertów, obręb 30917 stanowiącego nieruchomość gruntową niezabudowaną użytkowaną jako droga wewnętrzna dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA6M/00487921/8

Czytaj dalej


XVIII GUp 174/19 Syndyk DOLCAN PLUS S.A. sprzeda udział w wysokości 0,6307 w nieruchomości budynkowej położonej przy ul. św. Kazimierza 5A w Częstochowie, dzielnica Podjasnogórska oraz udział w wysokości 22/29 w lokalu niemieszkalnym – garażu podziemnym, znajdującym się w wyżej opisanej nieruchomości budynkowej. Dla nieruchomości budynkowej Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00099218/3.

Czytaj dalej


IX GUp 35/22 Syndyk masy upadłości KS Engineering Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Lublinie ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż  sprzętu komputerowego (stacje robocze, monitory, klawiatury, serwery i inne), licencji do programów komputerowych (Pakiet licencji Process Simulate – 6 lic.,  Pakiet licencji NX – 4 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5  – 4 lic., Pakiet licencji DELMIA V5 ROB – 6 lic., Pakiet licencji KUKA MODULE PC – 5 lic., Pakiet licencji Process Simulate – 8 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5  – 11 lic., Pakiet licencji MD2  / CATMEE  9 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5  – 7 lic,

Czytaj dalej


XVIII GUp 135/21 syndyk masy upadłości VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn.. akt XVIII GUp 135/21 ogłasza o postępowaniu prowadzonym na sprzedaż majątku masy upadłości w postaci należności, zapasów magazynowych stanowiących artykuły hydrauliczne, a także ruchomości stanowiących halę namiotową, regały magazynowe oraz zestaw mebli biurowych, samochód dostawczy i wózki unoszące

Czytaj dalej


IX GUp 413/21 „of” syndyk masy upadłości Agnieszki Komar ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 75/7 położoną w obrębie 23 Żelków o powierzchni 0,2047 ha oraz działkę ewidencyjną nr 77/1 położoną w obrębie 19 Teodorów o powierzchni 0,1882 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1S/00044690/3.

Czytaj dalej


XVIII GUp 596/19 syndyk masy upadłości Małgorzaty Mariańskiej ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż udziału w wysokości 1/8 prawa we własności nieruchomości lokalowej nr 21 położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Norwida 29, dla której to Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00046694/0

Czytaj dalej


XIX GUp 78/20 syndyk masy upadłości Stanisława Szczepańskiego ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż udziału w wysokości 1/6 prawa własności nieruchomości lokalowej nr 44 o powierzchni 44,70 m2, usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  posadowionym przy ul. Żytniej 79 w Warszawie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00066179/0

Czytaj dalej


XVIII GUp 174/19 syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A.  ogłasza o prowadzonym postępowaniu przetargowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż udział w wysokości 0,6307 prawa własności w nieruchomości budynkowej położonej przy ul. św. Kazimierza 5A w Częstochowie, dzielnica Podjasnogórska oraz udział w wysokości 22/29 w lokalu niemieszkalnym – garażu podziemnym, znajdującym się w wyżej opisanej nieruchomości budynkowej. Dla nieruchomości budynkowej Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00099218/3. Dla lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego – Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00189093/8

Czytaj dalej


XVIII GUp 174/19 syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A.  ogłasza o prowadzonym postępowaniu przetargowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż udziału wynoszącego 1/24 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garażu wielostanowiskowego nr 89, z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 3, usytuowanego na kondygnacji 0, w nieruchomości budynkowej przy  ul. Chołoniewskiego 3B w Bydgoszczy, dla którego to lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KW BY1B/00166127/4

Czytaj dalej


IX GUp 226/21 “of” Syndyk masy upadłości Zofii Dysput ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Zofii Dysput prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Dąbrówce przy ul. Jaworowej 2, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00212210/8 wraz z przynależnym do nieruchomości udziałem w wysokości 7494/14771 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/164 z obrębu 0004, Dąbrówka, położonej przy ul Jaworowej 22 w Dąbrówce, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00209599/4 

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości lokalowej

Czytaj dalej


IX GUp 346/21 Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy sprzeda nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 26.900 m2, składającą się z działek ew. o nr 133,462, 627, 628, 635, 636, 79, 160, 220, 303, 817,818/1, 1039, 1040/1, 1252/1, 1253, 958/3, 958/4, 959/1, 959/2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o nr SI2S/00018610/5 

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości rolnej 

Czytaj dalej


V GUp 270/20 Syndyk masy upadłości LABOR SP. Z O.O. sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą dz. ew. nr 79/37 o powierzchni 2,7988 ha, położoną we wsi Rucewo, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski, woj. kujawsko- pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Inowrocławiu,  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00022959/1

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki w nieruchomości położonej w miejscowości Rucewo

Czytaj dalej


XIX GUp 531/21 Syndyk masy upadłości Justyny Kosińskiej  sprzeda udział w wysokości 1/12 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1589m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, stanowiącej dz. ew. nr 340/1, 340/2 i 265/1 z obrębu Ossów – 01 , posadowionej w Ossowie, pow. wołomiński, przy ul. Gen. T. Jordan – Rozwadowskiego 91, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00126706/0

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Ossowie

Czytaj dalej


XIX GUp 530/21 Syndyk masy upadłości Patryka Kosińskiego  sprzeda udział w wysokości 1/12 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1589m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, stanowiącej dz. ew. nr 340/1, 340/2 i 265/1 z obrębu Ossów – 01 , posadowionej w Ossowie, pow. wołomiński, przy ul. Gen. T. Jordan – Rozwadowskiego 91, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00126706/0

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Ossowie

Czytaj dalej


XIX GUp 529/21 Syndyk masy upadłości Iwony Kosińskiej  sprzeda udział w wysokości 1/12 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1589m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, stanowiącej dz. ew. nr 340/1, 340/2 i 265/1 z obrębu Ossów – 01 , posadowionej w Ossowie, pow. wołomiński, przy ul. Gen. T. Jordan – Rozwadowskiego 91, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00126706/0

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Ossowie

Czytaj dalej


XIX GUp 531/21 Syndyk masy upadłości Justyny Kosińskiej sprzeda udział w wysokości 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1250 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, stanowiącej dz. ew. nr 307 z obrębu 0042, posadowionej w Kobyłce, pow. wołomiński, przy ul. Reymonta 15, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00021765/5

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Kobyłce

Czytaj dalej


XIX GUp 530/21 Syndyk masy upadłości Patryka Kosińskiego sprzeda udział w wysokości 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1250 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, stanowiącej dz. ew. nr 307 z obrębu 0042, posadowionej w Kobyłce, pow. wołomiński, przy ul. Reymonta 15, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00021765/5

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Kobyłce

Czytaj dalej


XIX GUp 529/21 Syndyk masy upadłości Iwony Kosińskiej  sprzeda udział w wysokości 4/6 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1250 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, stanowiącej dz. ew. nr 307 z obrębu 0042, posadowionej w Kobyłce, pow. wołomiński, przy ul. Reymonta 15, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00021765/5

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Kobyłce

Czytaj dalej


XVIII GUp 670/19   – Syndyk masy upadłości Infraco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sprzeda szalunki, zagęszczarkę, wózek widłowy, pojazdy mechaniczne i zestaw mebli

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki szalunków, zagęszczarki, wózka widłowego, pojazdów mechaniczne i zestawu mebli

Czytaj dalej


IX GUp 130/21 “of”  – Udział wysokości 5/8 w ograniczonym prawie rzeczowym stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 45,60 m2, położonego przy ul. Ziemowita 2 w Białej Podlaskiej

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym (pisemny konkursie ofert) lub dodatkowo aukcji (licytacja ustna) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 5/8 w ograniczonym prawie rzeczowym stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 45,60 m2, położonego przy ul. Ziemowita 2 w Białej Podlaskiej (kod pocztowy: 21-500), znajdującego się w zasobach Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej (zwany również jako „udział”) za cenę nie mniejszą niż 116.000,00 zł (sto szesnaście tysięcy 00/100 złotych.

Czytaj dalej