Upadłość

Instytucja upadłości jest szansą na całkowi lub częściowe oddłużenie podmiotu, który stracił możliwość regulowania wymagalnych zobowiązań o charakterze pieniężnym.
Podmiotem upadłości może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, co do którego sąd stwierdził niewypłacalność. Przesłanką konieczną do uznania niewypłacalności dłużnika, jest stwierdzenie, że upadły nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe można być prowadzone wobec przedsiębiorców, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz innych podmiotów, które nie są przedsiębiorcami, a w przypadku ich niewypłacalności stosuje się przepisy o upadłości przedsiębiorców. Są to chociażby byli przedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 i 8 pr. up., kapitałowe spółki prawa handlowego nieprowadzące działalności gospodarczej oraz wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.