Antywindykacja

Analiza stanu faktycznego i dokumentacji
Skontaktuj się z nami i prześlij posiadane dokumenty, a my ocenimy czy istnieje możliwość uchylenia nakazu zapłaty lub innego tytułu wykonawczego, czy też niezbędne będzie podjęcie dalszych czynności procesowych przez sądem lub organami egzekucyjnymi.

Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
W przypadku braku możliwości uchylenia tytułu wykonawczego na wczesnym etapie, Beneficjum podejmie w Twoim imieniu niezbędne czynności procesowe zmierzające do powzięcia informacji o dokonanych czynnościach egzekucyjnych i zweryfikuje je pod kątem proceduralnym. Nasi specjaliści przeanalizują całość akt postępowania egzekucyjnego i gdy zajdzie taka potrzeba, złożą w twoim imieniu stosowne środki zaskarżenia.

Reprezentacja przed wierzycielem
Jeśli stwierdzimy brak przesłanek do uchylenia zobowiązania wynikającego z treści tytułu wykonawczego, działając w imieniu dłużnika skontaktujemy się z wierzycielem i podejmiemy działania zmierzające do zawarcia porozumienia z wierzycielem, w efekcie których zminimalizujemy kwotę dochodzonego roszczenia i koszty postępowania egzekucyjnego.

Odzyskanie pieniędzy od komornika i wierzyciela
Jeśli organ egzekucyjny zdołał wyegzekwować z majątku dłużnika jakiekolwiek środki, w Twoim imieniu podejmiemy czynności w celu odzyskania od wierzyciela wyegzekwowanych środków, przeanalizujemy zasadność naliczonych kosztów postępowania i podejmiemy starania w celu odzyskania niecelowych kosztów postępowania

Doradztwo poegzekucyjne
Jeśli stwierdzimy brak widoków na poprawę sytuacji finansowej dłużnika, podpowiemy w jaki sposób doprowadzić do umorzenia zobowiązań w innych postępowaniach, takich jak restrukturyzacja czy upadłość. Pomożemy również w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i udzielimy wsparcia merytorycznego w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z wymogami ustawy.