Przygotowana likwidacja, czyli “Pre-Pack”

Od 1 stycznia 2016 roku ustawa  prawo upadłościowe wprowadziło instytucję likwidacji przygotowanej (tzw. Pre-pack), która ma na celu sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego,jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na warunkach określonych we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. W uproszczeniu pre-pack ma na celu w pierwszej kolejności samodzielne znalezienie inwestora przez dłużnika lub wierzyciela, następnie ustalanie z nim warunków finansowych zbycia przedsiębiorstwa, nie gorszych niż wynikających ze sporządzonej wyceny i w finale odpłatne przekazanie przedsiębiorstwa, nabywcy który jest w stanie zarządzać tymi aktywami w sposób efektywniejszy od upadłego.

W krajach anglosaskich instytucja ta jest stosowana od dłuższego czasu i stanowi około 25% stosowanych procedur likwidacyjnych przedsiębiorstwa. Choć w Polsce jest to całkowicie nowe narzędzie w rękach upadłych i wierzycieli, już pierwszym roku stosowania przygotowanej likwidacji zostało złożonych ok. 30 wniosków. Spośród złożonych wniosków, już na początku 2017 r. sądy rozpoznały 19 wniosków, a łączna wartość uzyskanych w ten sposób środków przekroczyła 6 milionów złotych.