Restrukturyzacja

Analiza restrukturyzacyjna
Na wstępnym etapie we współpracy z restrukturyzowanym diagnozujemy obszary finansowe, organizacyjne i strukturalne przedsiębiorstwa, których dysfunkcje miały wpływ na powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością lub stanu niewypłacalności. Analiza obejmuje czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz obszary działalności, które rokują skuteczne i sprawne przeprowadzenie postępowania

Reprezentacja w kontaktach z wierzycielami
Beneficjum legitymuje się sukcesami w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych z wierzycielami restrukturyzowanych do tej pory przedsiębiorstw. Celem rozmów jest doprowadzenie do konsensusu pomiędzy stronami umowy i w efekcie zawieszenie wymagalności roszczeń, ograniczenie wysokości zgłaszanych wierzytelności i zawarcie korzystnych porozumień układowych

Doradztwo w zakresie optymalizacji finansowania rokujących obszarów działalności
Beneficjum, dzięki zaangażowaniu praktyków z dziedziny prawa, księgowości i zarządu przedsiębiorstwami kompleksowo wspiera klientów w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania bieżącej działalności oraz optymalizacji wykorzystania już posiadanych źródeł przychodu. W naszej działalności korzystamy dodatkowo z szeregu instrumentów prawnych, z jednoczesnym wykorzystaniem Pomocy Publicznej, przekładających się w konsekwencji na umorzeniu zobowiązań podmiotu względem instytucji publicznoprawnych.

Opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego
Plan restrukturyzacyjny występuje w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym i stanowi jeden z najważniejszych dokumentów sporządzanych w toku postępowania. Pomagamy w przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego, którego celem jest przekonanie wierzycieli o spójnej i realnej koncepcji uzdrowienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poprzez wspólny wysiłek dłużnika i wierzycieli, bowiem w tym kształcie on rolę uzasadnienia propozycji układowych.