Upadłość

Analiza zdolności upadłościowej
W ramach szerokiego wsparcia, wyspecjalizowani pracownicy Beneficjum dokonają analizy przyczyn powstałej niewypłacalności i ukierunkują klienta na wybór właściwego trybu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Wesprzemy również klienta pod kątem wiedzy na temat korzyści jakie osiągnie w skutek ogłoszenia upadłości i ewentualnych ryzykach, jakie mogą się wiązać z całym etapem postępowania upadłościowego.

Pomoc w redakcji wniosku o ogłoszenie upadłości
Przygotujemy dla klienta wzór wniosku o ogłoszeniu upadłości i odpisy niezbędnych dokumentów, tak aby wyeliminować często powielane błędy, skutkujące odrzuceniem wniosku na wstępnym etapie jego rozpoznawania, lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Klient, w oparciu o wcześniejszą analizę zdolności upadłościowej zostanie również przygotowany do złożenia stosownych wyjaśnień .

Opieka merytoryczna w toku prowadzonego postępowania upadłościowego
W toku postępowania upadłościowego syndyk prowadzi czynności procesowe na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym. Nie zwalnia to jednak upadłego z szeregu obowiązków i uprawnień, dlatego też w toku postępowania udzielamy naszym klientom kompleksowego wsparcia w zakresie ciążących na nich obowiązków i uprawnień zapisanych w ustawie.