IX GUp 146/21 "of" syndyk sprzeda udział w wysokości 1/6 prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 72 o powierzchni 47,68 m2, położonego przy ul. Lwowskiej 13 w Lublinie (kod pocztowy: 20-182), dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1I/00112905/0 oraz udział w wysokości 1/2 w prawie do spadku po Honoracie Weronice Burdan.

 

S

Syndyk masy upadłości Teresy Jańczak ogłasza o prowadzonym postępowaniu na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki lub dodatkowo aukcji wchodzących w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/6 prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 72 o powierzchni 47,68 m2, położonego przy ul. Lwowskiej 13 w Lublinie (kod pocztowy: 20-182), dla którego  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1I/00112905/0 oraz udziału w wysokości 1/2 prawa do spadku Honoracie Weronice Burdan.

 1. Sprzedaż składnika majątku wchodzącego w skład masy upadłości Teresy Jańczak w upadłości prowadzona jest w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny).
 2. Opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/6 prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 72 o powierzchni 47,68 m2, położonego przy ul. Lwowskiej 13 w Lublinie (kod pocztowy: 20-182), dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr  LU1I/00112905/0 sporządzonym w dniu 10 maja 2021 roku przez biegłego sądowego – rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń, a także  opis i oszacowanie udziału w wysokości ½ prawa do spadku po Weronice Honoracie Burdan sporządzonym w  dniu 18 kwietnia 2023 roku przez biegłego sądowego – rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Jaszewskiego udostępnione są w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138, 04-175 w Warszawie,
 3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, a także do przestrzegania warunków określonych w regulaminie postępowania i obwieszczeniu o sprzedaży.
 4. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej niż 105.522,40 zł (sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 40/100 złotych).
 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, tj. do dnia 4 października 2023 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
 6. Oferta wraz z wymaganymi w regulaminie postępowania dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 146/21 „of” oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Teresy Jańczak” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 7. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie postępowania wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 złotych).
 8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj. w dniu 6 października 2023 roku o godz. 9:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
 9. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka lub jego pełnomocnika w obecności przybyłych oferentów.
 10. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród obecnych na otwarciu ofert oferentów,
 11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
 12. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.
 13. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży.
 14. Sprzedaż przedmiotu postępowania ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Zgodnie z dyspozycją  1013 kpc w zw. z art. 313 ust. 6 pr. up.  zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego w zakresie własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.
 15. Szczegółowe informacja na temat przedmiotu i regulaminu postępowania udzielane są także telefonicznie pod nr tel. 697-974-864 oraz mailowo za pośrednictwem skrzynki tomasz.lis@beneficjum.eu