IX GUp 346/21 “of” Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy upadłości sprzeda dom w Łosicach za cenę nie niższą niż 50.179,60 zł

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. akt IX GUp 346/21 „of” ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Kościeszy w upadłości prawa własności nieruchomości o powierzchni 1041 m2 (działka nr ewidencji 1899/3), położonej w miejscowości Łosice, obręb 1, gm. Łosice, powiat łosicki, , woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosiach prowadzi księgę wieczystą nr SI2S/00022749/9 wraz z udziałem w wysokości 2/3 w prawie własności nieruchomości o łącz. pow. 319 m2 (działka nr ewidencji 1899/2) położonej w miejscowości Łosice, obręb 1 , gm. Łosice, pow. łosicki, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosiach prowadzi księgę wieczystą nr SI2S/00009750/2

 1. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Marlenę Dudę w dniu 31 grudnia 2022 roku udostępniony jest do wglądu w czytelni akt Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18 w Świdniku, a także w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie (kod pocztowy: 04-175 Warszawa),
 2. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem postępowania konkursowego lub dodatkowo aukcji.
 3. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej 50.179,60 zł (pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 60/100),.
 4. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, do dnia 28 grudnia 2023 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami w regulaminie postępowania powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 346/21 „of” oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kościeszy – Łosice” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 6. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Mariusza Kościeszy w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 96 1090 2688 0000 0001 4852 6741 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. IX GUp 346/21 Łosice” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj. w dniu 2 stycznia 2023 roku o godz. 9:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
 8. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządzi przeprowadzenie w tym samym dniu aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach opisanych w regulaminie postępowania.
 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
 10. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty.
 11. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania oraz regulaminu postępowania udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 697-974-864 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lis@beneficjum.eu