IX GUp 35/22 syndyk sprzeda pakiet licencji do programów komputerowychSyndyk masy upadłości KS Engineering Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialności w upadłości z siedzibą w Lublinie w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt IX GUp 35/22 obwieszcza o prowadzonych postępowaniach konkursowych lub dodatkowo aukcji na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości pakietu licencji do programów komputerowych wchodzących w skład masy upadłości KS Engineering Technology Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości (w tym Pakiet licencji Process Simulate – 6 lic., Pakiet licencji NX – 4 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5 – 4 lic., Pakiet licencji DELMIA V5 ROB – 6 lic., Pakiet licencji KUKA MODULE PC – 5 lic., Pakiet licencji Process Simulate – 8 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5 – 11 lic., Pakiet licencji MD2 / CATMEE 9 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5 – 7 lic, Pakiet licencji Process Simulate – 12 lic., Pakiet licencji NX – 2 lic.) za cenę nie niższą niż 6.537,00 zł (sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 00/100), tj. za kwotę nie mniejszą niż 1% ceny oszacowania.
 
1.      Ze szczegółowym wykazem praw do licencji wchodzących w skład Pakietu, z ich opisem i oszacowaniem, a także z regulaminem postępowania konkursowego lub dodatkowo aukcji można zapoznać się w Biurze Syndyka mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie (04-175 Warszawa) po wcześniejszym ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej:
tomasz.lis@beneficjum.eu a także na stronie internetowej http://beneficjum.eu/ogloszenia-o-sprzedazy/
2.      Oferent  przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i fizycznym przedmiotu postępowania oraz regulaminami prowadzonego postępowania. Ponadto każdy oferent biorący udział w konkursie ofert lub w aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminach postępowania, obwieszczeniach o sprzedaży oraz warunków określonych przez Sędziego-Komisarza.
3.      Kupujący nabywa mienie w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Sprzedaż ruchomości stanowiących przedmiot niniejszego postępowania ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
4.      Kupujący przystępując do konkursu ofert zrzeka się wobec Syndyka roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu postępowania w związku z dokonywaną sprzedażą.
5.      Oferty spełniające warunki opisane w regulaminie postępowania należy składać na adres: Biuro Syndyka KS Engineering Technology Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia na łamach Monitora Sadowego i Gospodarczego. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi drugiego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert, o godzinie 9:00 w Biurze Syndyka masy upadłości KS Engineering Technology Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
7.      W przypadku wpływu więcej jak jednej oferty na zakup przedmiotu postępowania, Syndyk podejmie decyzję, co do przystąpienia do aukcji (licytacji ustnej) oraz o kwocie postąpienia i będzie kontynuował konkurs ofert jako ustną licytację. W aukcji biorą udział obecni na posiedzeniu oferenci. Licytacja rozpoczyna się od najwyższej zaoferowanej w konkursie ofert ceny za zakup składnika majątku masy upadłości. Jeśli w licytacji nie zostanie zaoferowana żadna cena, wówczas syndyk dokona wyboru oferty z najwyższą zaoferowaną ceną w pisemnym konkursie ofert. W przypadku złożenia przez oferentów dwóch identycznych ofert co do ceny, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. Syndyk poinformuje obecnych o dokonanym wyborze oferty.
8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia wyboru oferty przez Syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie odpowiadającym wymogom prawa, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 25 1090 2590 0000 0001 3138 6726, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy.
9.      Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłej z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
10.   Z chwilą zawarcia umowy na Nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży.
11.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
12.   Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty.
Regulamin postępowaniaPobierz