IX GUp 387/21 „of” syndyk sprzeda nieruchomość gruntową

  1. Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości Jacka Toporka prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 111 o powierzchni 1,03 ha, położoną w miejscowości Księżomierz Dzierzkowska, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1K/00057210/9 za cenę nie niższą niż 420,00 zł (osiem tysięcy czterysta dwadzieścia 00/100 złotych).
  2. Regulamin postępowania konkursowego lub dodatkowo aukcji, a także operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Sławomira Ćwikłę w dniu 12 grudnia 2021 roku udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie (kod pocztowy: 04-175),
  3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem postępowania konkursowego lub dodatkowo aukcji.
  4. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, tj do dnia 30 listopada 2022 roku, na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
  5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w regulaminie postępowania konkursowego powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 387/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Jacka Toporka” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
  6. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 1.00,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jacka Toporka w upadłości w banku mBank S.A. o numerze 72 1140 2004 0000 3502 5631 9673, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. IX GUp 387/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
  7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj. w dniu 2 grudnia 2022 roku o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
  8. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone
  9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
  10. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania i regulaminie postępowania udzielane są również telefonicznie pod nr 697-974-864 lub mailowo pod adresem: tomasz.lis@beneficjum.eu