IX GUp 39/22 „of” syndyk sprzeda należność 90050 euro

Syndyk masy upadłości Anety Stelmaszek w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt IX GUp 39/22 “of” sprzeda wchodzącą w skład masy upadłości należność o wartości nominalnej 90.050,00 euro (dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt 00/100 euro) ujętą pod poz. 1 zaktualizowanego na dzień 26 kwietnia 2023 roku spisu należności, przysługującą masie upadłości od osoby podającej się Kalinin Hartmann z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
1. Cena wywołania wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden 00/100 złoty).
2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia, na łamach Monitora Sądowego i Gospodarczego na adres: Biuro Syndyka Anety Stelmaszek w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).
3. Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi:
a. być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do ww. syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 39/22 “of” oraz dopiskiem: “NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Anety Stelmaszek”,
b. zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę poprzez wskazanie jego nazwy lub imienia i nazwiska, numer KRS lub numer PESEL, adresu do korespondencji, numer telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
c. zawierać zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat w przypadku ich wystąpienia.
d. zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do wnoszenia ofert o godz. 10:00 w biurze syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73Dlok. 138 w Warszawie.
5. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia.
6. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży.
7. Nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad.
8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej w terminie 4 tygodni od daty wyboru oferty.
9. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. Sprzedaż należności objętej niniejszym postępowaniem ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.