PL1P/GU/92/2022 Syndyk w masy upadłości Marty Wodzyńskiej w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nowe Sarnowo, gm. Dzierzążnia, pow. Płoński, woj. Mazowieckie, stanowiąca dz. ew. nr 85/1, obręb Nowe Sarnowo, o powierzchni użytkowej 5000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1L/00034189/6

Syndyk w masy upadłości Marty Wodzyńskiej w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nowe Sarnowo, gm. Dzierzążnia, pow. Płoński, woj. Mazowieckie, stanowiąca dz. ew. nr 85/1, obręb Nowe Sarnowo, o powierzchni użytkowej 5000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1L/00034189/6 za cenę nie niższą niż 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy 00/100 złotych) na warunkach określonych w Regulaminie postępowania konkursowego.

Syndyk informuję, iż obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości zostało opublikowane na łamach Krajowego Rejestru Zadłużonych w dniu 28 listopada 2022 roku pod numerem obwieszczenia 20221128/00055. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonym (tj. do dnia 12 grudnia 2022 roku) na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w określonego w regulaminie postępowania konkursowego i aukcji. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2022 roku, o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie.

Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie postępowania, z którym można zapoznać się w biurze syndyka.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i regulaminu postępowania konkursowego udzielane są w Biurze Syndyka oraz mailowo pod adresem: biuro@beneficjum.eu