XIX GUp 936/20 - syndyk sprzeda udział w wysokości 3/32 w nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku , położonej przy ul. Starobielawskiej 34 we Wrocławiu (54-061) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00043420/3.

Syndyk masy upadłości Józefy Szylling (sygn. akt.  XIX GUp 936/20) ogłasza siódmą sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki (konkurs ofert) i aukcji (przetarg ustny) udziału w wysokości 3/32 w nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku , położonej przy ul. Starobielawskiej 34 we Wrocławiu (54-061) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00043420/3.

1. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń z dnia 10 kwietnia 2021 roku jest do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53., 00-626 w Warszawie, albo na wniosek e-mailem:  biuro@beneficjum.eu

2. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i fizycznym przedmiotu sprzedaży i regulaminem postępowania.

3.Kupujący przystępując do konkursu ofert lub dodatkowo aukcji zrzeka się wobec syndyka roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą.

4. Do sprzedaży w trybie sprzedaży z wolnej ręki lub dodatkowo aukcji prowadzonej przez syndyka mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

5. W postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto:

a) Sędzia-komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

b) upadły.

6. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert lub dodatkowo aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminie postępowania i obwieszczeniu o sprzedaży  oraz określonych przez Sędziego-komisarza.

7. Cena wywoławcza Udziału wynosi nie mniej niż 4.456,45 zł (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć  45/100 złote).

8. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

9. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami, opisanymi w regulaminie postępowania konkursowego powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 936/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Józefy Szylling” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

10. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL,

b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego,

c) Oferowane ceny nabycia za poszczególne składniki przedmiotu postępowania. Oferowane ceny nabycia przedmiotu postępowania winny być wyrażone kwotowo i słownie oraz nie mogą być niższa niż ceny wywoławcze, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie,

d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,

e)Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego,

f) Oświadczenie o przyjęciu warunków postępowania,

g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz ich opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku),

i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy,

J) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w postępowaniu,

k.) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty,

l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach,

m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w pkt. 2 lit. „a” i „b”  niniejszego ogłoszenia;

n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot postępowania do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu postępowania do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu niniejszego postępowania, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w aukcji.

11. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc, 00/100 złotych).

12. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy Józefy Szylling w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 45 1090 2590 0000 0001 4663 0304, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. XIX GUp 936/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

13. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.

14. Jeśli tylko jedna oferta będzie spełniać wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokona wyboru tego oferenta. Jeśli zostanie złożonych więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na warunkach określonych w regulaminie postępowania konkursowego i aukcji.

15. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty, zaś w przypadku niewskazania przez oferenta numeru rachunku bankowego do zwrotu wadium w treści oferty, wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy z którego została dokonana jego wpłata.

16. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.

17. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w punkcie 16 ogłoszenia sprzedaży, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.

18. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.

19. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.

20. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży.

21. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Zgodnie z dyspozycją  art. 1013 kpc w zw. z art. 313 ust. 6 pr. up.  zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego w zakresie własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności. Tym samym dla nieruchomości lokalowej usytułowanej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym o powierzchni użytkowej 55,90 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WR1K/00043420/3 w mocy pozostaną hipoteki wpisane w  dziale IV opisanej księgi wieczystej. Hipoteki obciążać będą również udział nabywcy w nieruchomości w takim samym zakresie, jak poprzednio udział upadłej, zaś odpowiedzialność nabywcy jest wyłącznie odpowiedzialnością rzeczową.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

23. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty.

24. Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania konkursowego i aukcji, a także na  temat przedmiotu niniejszego postępowania udzielane są telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@beneficjum.eu

 

POBIERZ OPIS I OSZACOWANIE