QUICKMINER Sp. z o.o. - syndyk sprzeda sprzęt komputerowy do kopania kryptowalut

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji wchodzących w skład masy upadłości Quickminer Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości ruchomości stanowiących zestaw komputerowy do kopania kryptowalut

 1. Sprzedaż składników majątku wchodzących w skład masy upadłości Quickminer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości prowadzona jest w trybie sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert), a w przypadku w przypadku wpływu więcej niż jednej oferty w trybie aukcji (licytacji ustnej).
 2. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki majątku wchodzące w skład masy upadłości Quickminer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie:
  1. Karty graficzne Zotac GeForce GTX1070 Ti 8GB – 25 sztuk,
  2. Karty graficzne oparte o procesor graficzny Radeon RX580 – 246 sztuk,
  3. Karty graficzne oparte o procesor graficzny Radeon RX570 – 62 sztuki,
  4. Płyty główne ASUS 8250 minininig expert RX570 – 46 sztuk,
  5. Monitor LG 29UB55-B RX570 – 2 sztuki,
  6. Monitor iiyama ProLite X2783HSU – 3 sztuki,
  7. Zasilacze DarkPower Pro P11 1200W – 46 sztuk
  8. Regały pod sprzęt komputerowy – 16 sztuk,
  9. Szafki serwerowe – 2 sztuki,
 3. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu, mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz zapoznać się z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Stańko z dnia 15 stycznia 2021 roku w biurze syndyka przy Marszałkowskiej 9/15 lok. 53 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 15.00, jak również po uprzednim uzgodnieniu terminu można dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.
 4. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i fizycznym poszczególnych składników majątkowych. Przede wszystkim nabywca musi mieć świadomość, że część ruchomości może być uszkodzona lub niekompletna.
 5. Kupujący nabywa mienie w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Kupujący przystępując do konkursu ofert zrzeka się wobec Syndyka Masy Upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą.
 6. Do sprzedaży w trybie sprzedaży z wolnej ręki przez syndyka mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 7. Oferty na sprzedaż ruchomości, nie mogą złożyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto:
  1. Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.
  2. upadły.
 8. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w niniejszym regulaminie i obwieszczeniu o sprzedaży, oraz określonych przez Sędziego Komisarza.
 9. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 113.000,00 zł. (sto trzynaście tysięcy 00/100 złotych) brutto.
 10. Oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka Quickminer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia na łamach Monitora Sadowego i Gospodarczego. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
 11. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:
 12. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
 13. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego.
 14. Oferowaną cenę nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
 15. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 16. Oświadczenie o przyjęciu warunków sprzedaży.
 17. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz jego opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 18. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku).
 19. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.
 20. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji.
 21. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
 22. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 pkt II i III Regulaminu;
 23. Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu sprzedaży i złożenie oferty.

ł.     Dowód  wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.

 1. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.
 2. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do dopuszczenia wedle własnego uznania oferty zawierającej braki formalne w zakresie wskazanym w § 3 pkt IV lit. a, b, d, i, j, l i m Regulaminu pod warunkiem uzupełnienia braków w trakcie posiedzenia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 3. Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym poszczególnych składników majątkowych. Oferent, którego oferta została wybrana złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, iż zrzeka się wobec Syndyka Masy Upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad.
 4. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym na sprzedaż Lokalu jest wpłacenie wadium w wysokości 11.300,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta 00/100 złotych).
 5. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Quickminer Sp. z o.o. w upadłości w banku mBank S.A. o numerze: 88 1090 1883 0000 0001 4795 9196, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. XVIII GUp 201/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert o godzinie 12:00 w Biurze Syndyka masy upadłości Quickminer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa.
 7. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
 8. Przed otwarciem pierwszej oferty syndyk upewni się, że zostały zgromadzone wszystkie zgłoszone oferty.
 9. Następnie syndyk przystąpi do merytorycznego rozpatrzenia.
 10. Wybór oferty najkorzystniejszej zależny będzie od zaoferowanej ceny nabycia przedmiotu sprzedaży.
 11. W przypadku wpływu więcej jak jednej oferty na ten sam składnik masy upadłości, Syndyk podejmie decyzję, co do przystąpienia do licytacji ustnej oraz o kwocie postąpienia i będzie kontynuował konkurs ofert jako ustną licytację. W licytacji biorą udział obecni na posiedzeniu oferenci. Licytacja rozpoczyna się od najwyższej zaoferowanej w konkursie ofert ceny za zakup składnika majątku masy upadłości. Jeśli w licytacji nie zostanie zaoferowana żadna cena, wówczas syndyk dokona wyboru oferty z najwyższą zaoferowaną ceną. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. Syndyk poinformuje obecnych o dokonanym wyborze oferty.
 12. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia wyboru oferty przez Syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie odpowiadającym wymogom prawa, a całą zaoferowaną kwotę powiększoną o należny podatek VAT zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 88 1090 1883 0000 0001 4795 9196, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy.
 13. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłej z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
 14. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.
 15. Z chwilą zawarcia umowy na Nabywcę przechodzi przedmiot przetargu.
 16. Sprzedaż dokonana w ramach niniejszego postępowania ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 18. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty.

Opis i oszacowanie