Syndyk Masy Upadłości CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości sprzeda z wolnej ręki zbiornikowiec typu C 109/95x11,44x4,90 w budowie (numer budowy 52/105 za cenę nie niższą niż 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych netto.

 

 1. Syndyk Masy Upadłości CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza o przetargu i na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku masy upadłości w postaci zbiornikowca typu C 109/95×11,44×4,90 w budowie (numer budowy 52/105 – dalej także jako: „kadłub w budowie”) za cenę nie niższą niż 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych netto.
 2. Operat szacunkowy wraz z suplementem sporządzony przez biegłego sądowego Waldemara Mirowskiego jest udostępniony w aktach sprawy o sygn. akt V GUp 21/22 w czytelni Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, 09-402 Płock oraz w biurze Syndyka.
 3. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:

– cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za ruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;

– oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,

– licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk lub pełnomocnik rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,

– postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

– syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przyjęciem.

– syndyk dokonuje wyboru oferenta, którego oferta została przyjęta.

 1. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.
 2. Otwarcie ofert nastąpi nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 3. Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi:

– być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do ww. syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 21/22 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA na zakup kadłuba statku w postępowaniu upadłościowym CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku”,

– zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę poprzez wskazanie jego nazwy lub imienia i nazwiska, numer KRS lub numer PESEL, adresu do korespondencji, numer telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,

– zawierać oferowaną cena nabycia netto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu, która winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie,

– zawierać dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości 69 1240 3174 1111 0000 2891 0978, w wysokości 117.250,00 (sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100) złotych,

– zawierać zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat oraz podatku VAT a także kosztów przechowania w okresie od dnia zawarcia umowy sprzedaży do dnia odbioru przedmiotu sprzedaży,

– zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym prawnym ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

– zawierać oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku).

– zawierać zobowiązanie oferenta do odbioru przedmiotu sprzedaży z terenu przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży;

 1. Termin do zawarcia umowy sprzedaży wynosi 14 dni od daty wyboru oferty;
 2. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta;
 3. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę sprzedaży powiększoną o należny podatek VAT przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży;
 4. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży i nie podpisze umowy w terminie określonym niniejszym regulaminem, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
 5. Potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu/oferentowi wobec upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
 6. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. W dniu zawarcia umowy sprzedaży, zostanie wystawiona przez syndyka faktura VAT dokumentująca dokonaną sprzedaż.
 7. Sprzedaż ruchomości upadłego stanowiących przedmiot przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyn.