Syndyk Masy Upadłości DOL-POL Sp. z o.o. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa DOL-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego

1. Syndyk Masy Upadłości DOL-POL Sp. z o.o. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa DOL-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą:
1.1. wartości niematerialne i prawne:
a) wartość firmy i goodwill;
b) umowy cywilnoprawne w tym umowa z kierownikiem budowy;
c) umowy z dostawcami mediów;
d) należności;
e) projekty, dokumentacja architektoniczna i wykonawcza
1.2. Prawo własności nieruchomości gruntowych wraz z naniesieniami położonych w Warszawie w okolicach ul. Lewandów oraz ul. Siecznej, dzielnicy Białołęka dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr WA3M/00464581/4, nr WA3M/00455400/6, nr WA3M/00483070/8, nr WA3M/00449650/8, nr WA3M/00462721/4, nr WA3M/00446480/4, nr WA3M/00445333/2, nr WA3M/00450522/2, nr WA3M/00485155/2, nr WA3M/00469960/0, nr WA3M/00498323/5, nr WA3M/00202146/9.
2 Z przedsiębiorstwa wyłączone są:
2.1 środki pieniężne na rachunku bankowym jak i w kasie zarówno znajdujące się w niej jak i te które wpłyną na rachunek i do kasy po zawarciu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa;
2.2 umowy zlecenia zawarte na obsługę księgową, administracyjną i obsługę prawną;
2.3 dokumentacja podlegająca archiwizacji;
3 Operat szacunkowy sporządzony dla przedsiębiorstwa przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Zambrzyckiego wraz z jego uzupełnieniem jest udostępniony do wglądu w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 130/21 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
4 Wszelkie informacje odnośnie przetargu oraz jego przedmiotu będą udzielane przez Syndyka wyłącznie po podpisaniu przez podmioty zainteresowane umowy o zachowaniu poufności według wzoru określonego przez Syndyka.
5 Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 34.863.685,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). Do ceny przy sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy sprzedaży. Cena ta nie obejmuje innych zobowiązań wynikających bezpośrednio z warunków przetargu.
6 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
7 Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu i aukcji zatwierdzonymi postanowieniem Sędziego-komisarza w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
8 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.400.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości DOL-POL sp. z o.o. . w upadłości ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, w Santander Bank Polska S.A. numer 97 1090 1870 0000 0001 4293 8247, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 130/21 Przedsiębiorstwo DOL-POL” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek bankowy.
9 Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.
10 Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone
11 Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
12 Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
13 W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu sędziego – Komisarza, lub najpóźniej w ciągu 4 (czterech) miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
14 Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
15 Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
16 Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
17 Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.
18 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.