IX GUp 51/22 "of" syndyka sprzeda udział w wysokości 1/4 prawa własności nieruchomości w miejscowości Ćwiętalka


Syndyk masy upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. akt IX GUp 51/22 „of” ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej udziału w wysokości ¼ części prawa własności nieruchomości gruntowej leśnej o powierzchni 5.600m2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 28 z obrębu 002 Ćwiętalka, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00029856/8 za cenę nie niższą niż 1.650,00 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt  00/100 złotych),
1.      Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń w dniu 10 maja 2022 roku oraz regulamin postępowania konkursowego lub dodatkowo aukcji udostępniony jest do wglądu w czytelni akt Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18 w Świdniku, a także w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej: tomasz.lis@beneficjum.eu), mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138., 04-175 w Warszawie,
2.      Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży.
3.      Oferent przystępując do konkursu ofert lub dodatkowo aukcji zrzeka się wobec syndyka roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą.
4.      Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert lub dodatkowo aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminie postępowania i obwieszczeniu o sprzedaży.
5.      Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, tj. do dnia 11 kwietnia 2023 r.na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
6.      Oferta wraz z wymaganymi regulaminem postępowania dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 51/22 „of” oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Zuzanny Ewy Różalskiej – Ćwiętalka” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
7.      Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj. w dniu 13 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok 138 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
8.      Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka lub jego pełnomocnika w obecności przybyłych oferentów.
9.      Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt. 6 lit. I regulaminu postępowania).
10.   Jeśli zostanie złożonych więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na warunkach określonych w regulaminie postępowania.
11.   Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
12.   Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
13.   Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane