Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/12 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1589m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, stanowiącej dz. ew. nr 340/1, 340/2 i 265/1 z obrębu Ossów – 01 , posadowionej w Ossowie, pow. wołomiński, przy ul. Gen. T. Jordan – Rozwadowskiego 91, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00126706/0

Syndyk masy upadłości Justyny Kosińskiej w postępowaniu prowadzonym pod sygn.. akt XIX GUp 531/21 ogłasza o postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Justyny Kosińskiej udziału w wysokości 1/12 prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1589m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, stanowiącej dz. ew. nr 340/1, 340/2 i 265/1 z obrębu Ossów – 01 , posadowionej w Ossowie, pow. wołomiński, przy ul. Gen. T. Jordan – Rozwadowskiego 91, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00126706/0
1. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń w dniu 10 lipca 2021 roku udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53., 00-626 w Warszawie,
2. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z regulaminem postępowania konkursowego i aukcji oraz ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży.
3. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej niż 14.000,00 zł (czternaście tysięcy 00/100 złotych).
4. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży (tj. do dnia 10 lutego 2022 r.), na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 531/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Justyny Kosińskiej – OSSÓW” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
6. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Justyny Kosińskiej w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 56 1090 2590 0000 0001 4816 3676 8487, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. XIX GUp 531/21 – OSSÓW”” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert (tj. do dnia 14 lutego 2022 r.),, o godz. 12:40 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
8. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
10. Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania i jego przedmiotu są udzielane również za pośrednictwem poczty elektronicznej tomasz.lis@beneficjum.eu, a także na stronie internetowej http://beneficjum.eu/ogloszenia-o-sprzedazy