Udział wynoszący ½ w własności nieruchomości o powierzchni 302,00 m2, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 2b, na której usytuowany jest budynek mieszkalny o powierzchni 150 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt: X GUp 470/17, posiadając zgodę Sędziego Komisarza sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki udział wynoszący ½ w własności nieruchomości o powierzchni 302,00 m2, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 2b, na której usytuowany jest budynek mieszkalny o powierzchni 150 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1G/00037115/5 oraz udział wynoszący 214/3090 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej o powierzchni 1036 m2 (nieruchomość stanowi drogę dojazdową), dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1G/00057671/6 za cenę minimalną nie niższą niż 122.560,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych).

Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Marcina Gałązki – ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie w godz. 11.00 – 15.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 470/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku na adres biura syndyka (decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania oferty).

Warunkiem dopuszczenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Kingi Siemiątkowskiej w upadłości w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 33 1750 0012 0000 0000 3777 1503, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt. X GUp 470/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 roku roku o godzinie 11:00 w biurze syndyka.

W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez Syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w tym podatek PCC oraz koszty aktu notarialnego i wypisów ponosi kupujący.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Zgodnie z dyspozycją art. 1013 kpc w zw. z art. 313 ust. 6 pr. up. zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego w zakresie własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności. Tym samym na nieruchomości, o powierzchni 302,00 m2, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 2b, na której usytuowany jest budynek mieszkalny o powierzchni 150 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1G/00037115/5 w mocy pozostaną hipoteki wpisane w dziale IV opisanej księgi wieczystej. Hipoteki obciążać będą również udział nabywcy w nieruchomości w takim samym zakresie, jak poprzednio udział upadłej, zaś odpowiedzialność nabywcy jest wyłącznie odpowiedzialnością rzeczową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem biuro(at)beneficjum.eu lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94.

POWRÓT »