XIX GUp 182/22 syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Iły, gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, składającej się z działki ew. nr 46/3, obręb 0005 Iły o powierzchni 3069 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00043447/0 oraz udziału w wysokości 2/6 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Iły, gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, składającej się z działki ew. nr 46/5, obręb 0005 Iły o powierzchni 747 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00043446/3

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. akt XIX GUp 182/22 ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki lub dodatkowo aukcji wchodzących w skład masy upadłości Andrzeja Kozery prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Iły, gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, składającej się z działki ew. nr 46/3, obręb 0005 Iły o powierzchni 3069 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00043447/0  oraz udziału w wysokości 2/6 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Iły, gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, składającej się z działki ew. nr 46/5, obręb 0005 Iły o powierzchni 747 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00043446/3

 1. Operaty szacunkowe sporządzone w dniu 7 czerwca 2022 roku przez biegłego sądowego – rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń udostępnione są w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138, 04-175 w Warszawie.
 2. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem postępowania konkursowego lub dodatkowo aukcji.
 3. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej 120.240,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści 00/100 złotych).
 4. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, do dnia 28 grudnia 2023 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Oferta wraz z wymaganymi w regulaminie postępowania dokumentami i oświadczeniami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 182/22 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kozery” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 6. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Andrzeja Kozery w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 47 1090 1883 0000 0001 5000 0232 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. XIX GUp 182/22” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, w dniu 2 stycznia 2023 roku o godz. 10:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
 8. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządzi przeprowadzenie w tym samym dniu aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach opisanych w regulaminie postępowania.
 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
 10. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty.
 11. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania oraz regulaminu postępowania udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 697-974-864 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lis@beneficjum.eu