XVIII GUp 1260/19 syndyk sprzeda nieruchomości lokalowej nr 72 o powierzchni 53,98m2, usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  posadowionym przy Al. Wilanowskiej 105 w Warszawie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00459408/3, wraz ze związanym  z własnością lokalu udziałem w wysokości 5398/1141101 w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Syndyk w masy upadłości Mirosława Wojciecha Sokołowskiego w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) nieruchomości lokalowej nr 72 o powierzchni 53,98m2, usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  posadowionym przy Al. Wilanowskiej 105 w Warszawie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00459408/3, wraz ze związanym  z własnością lokalu udziałem w wysokości 5398/1141101 w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (dalej zwany jako „Nieruchomość”) za cenę nie niższą niż 515.000,00 zł (pięćset piętnaście tysięcy 00/100 złotych) na warunkach określonych w Regulaminie postępowania konkursowego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (tj. do dnia 31 marca 2023 roku) na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w określonego w regulaminie postępowania konkursowego i aukcji. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 04 kwietnia 2023 roku, o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie.

Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie postępowania, z którym można zapoznać się w biurze syndyka.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i regulaminu postępowania konkursowego udzielane są w Biurze Syndyka, telefonicznie 733-475-544 oraz mailowo pod adresem: biuro@beneficjum.eu