XVIII GUp 174/19 syndyk masy upadłości DOLCAN PLUS S.A. sprzeda prawo własności gruntu stanowiącego działkę ew. nr: 26/6 o powierzchni 237 m2, położonego w Ząbkach przy ul. Orlej 8, obręb 03- 04 stanowiąca nieruchomość gruntowa niezabudowana, użytkowaną jako droga wewnętrzna, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr WA1W/00072265/2 za cenę nie mniejszą niż 113.000,00 zł netto (sto trzynaście tysięcy 00/100złotych).

 1. Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawo własności gruntu stanowiącego działkę ew. nr: 26/6 o powierzchni 237 m2, położonego w Ząbkach przy ul. Orlej 8, obręb 03- 04 stanowiąca nieruchomość gruntowa niezabudowana, użytkowaną jako droga wewnętrzna, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr WA1W/00072265/2 za cenę nie mniejszą niż 113.000,00 zł netto (sto trzynaście tysięcy 00/100złotych).
 2. Operat szacunkowy sporządzony dla nieruchomości stanowiącej Przedmiot przetargu przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń jest udostępniony na stronie internetowej www.beneficjum.eu, a także w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 174/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
 3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji).
 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 000 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy 00/100) netto. Do ceny przy sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy sprzedaży.
 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2023 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 25 1090 1753 0000 0001 3477 2316, z dopiskiem „Przetarg ul. Orla 8 w Ząbkach – sygn. akt. XVIII GUp 174/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 6 września 2023 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.
 8. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
 9. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 10. Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.