XVIII GUp 174/19 Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. sprzeda udział 10/1490 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę ew. nr 60/16 o powierzchni 0,1397 ha położonego w Warszawie przy ul. Szeflera, dzielnica Rembertów, obręb 30917 stanowiącego nieruchomość gruntową niezabudowaną użytkowaną jako droga wewnętrzna dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA6M/00487921/8

 1. Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż udział 10/1490 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę ew. nr 60/16 o powierzchni 0,1397 ha położonego w Warszawie przy ul. Szeflera, dzielnica Rembertów, obręb 30917 stanowiącego nieruchomość gruntową niezabudowaną użytkowaną jako droga wewnętrzna dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA6M/00487921/8 za cenę nie mniejszą niż 4.300,00 zł netto (cztery tysiące trzysta 00/100 złotych).
 2. Operat szacunkowy sporządzony dla nieruchomości stanowiącej Przedmiot przetargu przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń jest udostępniony na stronie internetowej www.beneficjum.eu, a także w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 174/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
 3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji).
 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 300,00 zł netto (cztery tysiące trzysta 00/100 złotych). Do ceny przy sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy sprzedaży.
 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 25 1090 1753 0000 0001 3477 2316, z dopiskiem „Przetarg nieruchomość przy ul. Szeflera – droga – sygn. akt. XVIII GUp 174/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 listopada 2022 roku o godzinie 9:45 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.
 8. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
 9. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 10. Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.