XVIII GUp 174/19 Syndyk sprzeda udział w nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Św. Kazimierza 5A

 1. Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie przy ul. Św. Kazimierza 5A w dzielnicy Podjasnogórska, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 13/12 obręb ewidencyjny nr 0178 o powierzchni 0,6307 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr CZ1C/00099218/3 oraz udziału w wysokości 22/29 w lokalu niemieszkalnym – garażu podziemnym w nieruchomości budynkowej przy ul. Św. Kazimierza 5A w Częstochowie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr CZ1C/00189093/8 za cenę nie mniejszą niż 11.508.000,00 zł netto (jedenaście milionów pięćset osiem tysięcy 00/100 złotych).
 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń oraz regulamin przetargu i aukcji stanowiący integralną część postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 01 kwietnia 2022 roku jest udostępniony na stronie internetowej beneficjum.eu, a także w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 174/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
 3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji).
 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 11.508.000,00 zł netto (jedenaście milionów pięćset osiem tysięcy 00/100 złotych). Do ceny przy sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy sprzedaży.
 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 sierpnia 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150.800,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100).). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 25 1090 1753 0000 0001 3477 2316, z dopiskiem Przetarg udział w nieruchomości przy ul. św. Kazimierza w Częstochowie – sygn. akt. XVIII GUp 174/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 08 sierpnia 2022 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.
 8. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
 9. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 10. Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.