XVIII GUp 174/19 Syndyk DOLCAN PLUS S.A. sprzeda udział w wysokości 0,6307 w nieruchomości budynkowej położonej przy ul. św. Kazimierza 5A w Częstochowie, dzielnica Podjasnogórska oraz udział w wysokości 22/29 w lokalu niemieszkalnym – garażu podziemnym, znajdującym się w wyżej opisanej nieruchomości budynkowej. Dla nieruchomości budynkowej Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00099218/3.

 

  1. Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż udziału w wysokości 0,6307 w nieruchomości budynkowej położonej przy ul. św. Kazimierza 5A w Częstochowie, dzielnica Podjasnogórska oraz udziału w wysokości 22/29 w lokalu niemieszkalnym – garażu podziemnym, znajdującym się w wyżej opisanej nieruchomości budynkowej. Dla nieruchomości budynkowej Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00099218/3. Dla lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego – Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00189093/8 za cenę nie mniejszą niż 9.206.400,00 (dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy czterysta 00/100 złotych).
  2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń jest udostępniony na stronie internetowej beneficjum.eu, a także w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 174/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
  3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku; dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
  4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 206.400,00 (dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy czterysta 00/100 złotych). Do ceny przy sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy sprzedaży.
  5. Oferty spełniające wymogi opisane w regulaminie postępowania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
  6. Szczegółowe informacje na temat regulaminu i przedmiotu postępowania udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@beneficjum.eu