IX GUp 35/22 syndyk sprzeda sprzęt komputerowy, licencje do programów komputerowych, zestawy mebli, AGD oraz RTV

Syndyk masy upadłości KS Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialności w upadłości z siedzibą w Lublinie w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt IX GUp 35/22 obwieszcza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości pakietu licencji do programów komputerowych wchodzących w skład masy upadłości KS Engineering Technology Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości (w tym Pakiet licencji Process Simulate – 6 lic.,  Pakiet licencji NX – 4 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5  – 4 lic., Pakiet licencji DELMIA V5 ROB – 6 lic., Pakiet licencji KUKA MODULE PC – 5 lic., Pakiet licencji Process Simulate – 8 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5  – 11 lic., Pakiet licencji MD2  / CATMEE  9 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5  – 7 lic, Pakiet licencji Process Simulate – 12 lic., Pakiet licencji NX – 2 lic.) za cenę nie niższą niż  437.959,57 zł netto (czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 57/100 złotych netto).

  1. Ze szczegółowym wykazem praw do licencji wchodzących w skład Pakietu, a także z ich opisem i oszacowaniem można zapoznać się w Biurze Syndyka mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie (04-175 Warszawa) po wcześniejszym ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej: lis@beneficjum.eu a także na stronie internetowej http://beneficjum.eu/ogloszenia-o-sprzedazy/
  2. Oferty spełniające warunki opisane w regulaminie postępowania należy składać na adres: Biuro Syndyka KS Engineering Technology Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia na łamach Monitora Sadowego i Gospodarczego tj. do dnia 7 września 2022 roku. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
  3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi drugiego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert, tj. do dnia 9 września 2022 roku o godzinie 9:00 w Biurze Syndyka masy upadłości KS Engineering Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.