IX GUp 35/22 syndyk sprzeda sprzęt komputerowy, licencje do programów komputerowych, zestawy mebli, AGD oraz RTV

Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. akt IX GUp 346/21 ogłasza o prowadzonym postępowaniu na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości Mariusza Kościeszy nieruchomości gruntowej nieruchomości o łącznej powierzchni 26.900 m2, składającej się z działek ew. o nr 133,462, 627, 628, 635, 636, 79, 160, 220, 303, 817,818/1, 1039, 1040/1, 1252/1, 1253, 958/3, 958/4, 959/1, 959/2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o nr SI2S/00018610/5
1. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń w dniu 9 października 2021 roku udostępniony jest do wglądu w czytelni akt Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18 w Świdniku, a także w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53., 00-626 w Warszawie,
2. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży.
3. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminie postępowania i obwieszczeniu o sprzedaży.
4. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej niż 144.800,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące osiemset  00/100 złotych).
5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży (tj. do dnia 4 marca 2022 r.), na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 346/21 „of” oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kościeszy” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
7. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Mariusza Kościeszy w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 96 1090 2688 0000 0001 4852 6741 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. IX GUp 346/21 „of”” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
9. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone .
10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.