LU1S/GU/95/2023 syndyk sprzeda zabudowaną budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną nr 67/2 o powierzchni 959 m2, położonej w Siedlcach, przy ul. Janowskiej 69, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SI1S/00109600/0

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dla którego to postępowania syndyk prowadzi akta postępowania pod sygn.. LU1S/GU/95/2023 podaje do publicznej wiadomości o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji (licytacji ustnej) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości Adama Grzelaka zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną nr 67/2 o powierzchni 959 m2, położonej w Siedlcach, przy ul. Janowskiej 69, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SI1S/00109600/0

1. Sprzedaż składnika majątku wchodzącego w skład masy upadłości Adama Grzelaka w upadłości prowadzona jest w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny).

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

a )syndyku, należy przez to rozumieć syndyka masy upadłości Adama Grzelaka w upadłości ustanowionego do pełnienia funkcji na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 2 marca 2023 roku, wydanego w sprawie o sygn. akt LU1S/GU/95/2023,
b) przedmiocie sprzedaży, należy przez to rozumieć zabudowaną budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi nieruchomość gruntową obejmującą działkę oznaczoną nr 67/2 o powierzchni 959 m2, położoną w Siedlcach, przy ul. Janowskiej 69, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SI1S/00109600/0 (dalej zwana również jako „Nieruchomość”).
3. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego – rzeczoznawcę majątkowego Marlenę Dudę w dniu 23 marca 2023 roku udostępniony jest do wglądu w aktach postępowania prowadzonych przez syndyka w systemie KRZ pod sygn.. akt LU1S/GUp-s/94/2023, nr porządkowy LU1S/GUp-s/94/2023/34.

4. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z regulaminem postępowania konkursowego udostępnionym na stronie internetowej biura syndyka prowadzonej pod adresem: http://beneficjum.eu/ogloszenia-o-sprzedazy/.

5. Oferent przystępując do konkursu ofert lub dodatkowo aukcji zrzeka się wobec syndyka roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą.

6. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej niż 686.411,00 zł (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta jedenaście 00/100 złotych).

7. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w KRZ ogłoszenia o sprzedaży, na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

8. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z dopiskiem umieszonym na kopercie: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Adama Grzelaka” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
9. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.

b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopię aktualnego dowodu osobistego.

c) Oferowane ceny nabycia za przedmiot niniejszego postępowania winny być wyrażone kwotowo i dodatkowo słownie oraz nie mogą być niższe niż cena wywoławcze, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.

e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w wymaganej prawem formie.

f) Oświadczenie o przyjęciu warunków postępowania.

g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz ich opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe,

i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.

j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w postępowaniu.

k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.

l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.

m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 pkt. 2 lit. „a” i „b” niniejszego regulaminu postępowania;

n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot postępowania do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu postępowania do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu niniejszego postępowania, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w aukcji.

10. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Adama Grzelaka w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 79 1090 1883 0000 0001 5327 1854 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. LU1S/GUp-s/94/2023”” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

11. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, o godz. 10:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.

12. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka lub jego pełnomocnika w obecności przybyłych oferentów. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt. 6 lit. J regulaminu postępowania)

13. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach opisanych w regulaminie postępowania.

14. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty, zaś w przypadku niewskazania przez oferenta numeru rachunku bankowego do zwrotu wadium w treści oferty, wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy z którego została dokonana jego wpłata.

15. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.

16. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży w przepisanej formie i nie podpisze umowy w terminie określonym w § 7 ust. 2 niniejszego regulaminu postępowania, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.

17. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.

18. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.

19. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

21. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty.

22. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu oraz regulaminu postępowania udostępnione zostały na stronie internetowej biura syndyka http://beneficjum.eu/ogloszenia-o-sprzedazy/, a także udzielane są telefonicznie pod nr tel 697-974-864, lub mailowo za pośrednictwem skrzynki: tomasz.lis@beneficjum.eu