Syndyk Masy Upadłości CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż składników majątku masy upadłości w postaci pakietu ruchomości szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 w trybie sprzedaży z wolnej ręki, za cenę łączną nie niższą niż 1.099.094,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 00/100) złotych netto.


Syndyk Masy Upadłości CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza o przetargu i na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku masy upadłości w postaci zbiornikowca typu C 109/95×11,44×4,90 w budowie (numer budowy 52/105 – dalej także jako: „kadłub w budowie”) za cenę nie niższą niż 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych netto.
I. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu, mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz zapoznać się z opisem i oszacowaniem wraz z suplementem w aktach sprawy o sygn. akt V GUp 21/22 w czytelni Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, 09-402 Płock oraz w biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73 D lok. 138, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 15.00, jak również po uprzednim uzgodnieniu terminu można dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.
II. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i fizycznym poszczególnych składników majątkowych. Przede wszystkim nabywca musi mieć świadomość, że część ruchomości może być uszkodzona lub niekompletna.
III. Kupujący nabywa mienie w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Kupujący przystępując do konkursu ofert zrzeka się wobec Syndyka Masy Upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą.
IV. Oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Ostrobramska 73 D lok. 138, 04-175 Warszawa w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia na łamach Monitora Sadowego i Gospodarczego. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
V. Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi:
a) być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do ww. syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 21/22 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA na zakup zbiornikowca typu C w budowie w postępowaniu upadłościowym CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku”,
b) zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
c) zawierać załącznik w postaci aktualnego (nie starszy niż 3 miesiące) wypisu z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopię aktualnego dowodu osobistego.
d) zawierać wskazanie oferowanej ceny nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia wyrażoną kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
e) zawierać dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości 69 1240 3174 1111 0000 2891 0978, w wysokości 25% sumy oszacowania ruchomości wynoszącej kwotę 117.250,00 (sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100) złotych,
f) zawierać zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat oraz podatku VAT a także kosztów przechowania w okresie od dnia zawarcia umowy sprzedaży do dnia odbioru przedmiotu sprzedaży,
g) zawierać oświadczenie o przyjęciu warunków sprzedaży.
h) zawierać oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz jego opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
i) zawierać oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku).
j) zawierać zobowiązanie oferenta do odbioru przedmiotu sprzedaży z terenu przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży;
k) w przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji.
l) zawierać podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
VI. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert o godzinie 12:00 w Biurze Syndyka masy upadłości Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Ostrobramska 73 D lok. 138, 04-175 Warszawa. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
VII. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:
a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za pakiet ruchomości będących przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,
b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,
c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk lub pełnomocnik rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,
d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przyjęciem.
f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, którego oferta została przyjęta.
g) Jeśli w licytacji nie zostanie zaoferowana żadna cena, wówczas syndyk dokona wyboru oferty z najwyższą zaoferowaną ceną. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny przez oferentów, syndyk dokona wyboru oferty z wcześniejszą datą wpływu do biura syndyka. Syndyk poinformuje obecnych o dokonanym wyborze oferty.
VIII. oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez Syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie pisemnej a całą zaoferowaną kwotę powiększoną o należny podatek VAT (z uwzględnieniem zarachowania wpłaconego wadium) zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 69 1240 3174 1111 0000 2891 0978, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy.
IX. potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu/oferentowi wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
X. oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta;
XI. w przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży i nie podpisze umowy w terminie określonym niniejszym regulaminem, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
XII. z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. W dniu zawarcia umowy sprzedaży, zostanie wystawiona przez syndyka faktura VAT dokumentująca dokonaną sprzedaż.
XIII. sprzedaż ruchomości Upadłego stanowiących Przedmiot przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
XIV. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, a także do unieważnienia przetargu na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do daty zawarcia umowy.