Syndyk masy upadłości LABOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą dz. ew. nr 79/37 o powierzchni 2,7988 ha, położoną we wsi Rucewo, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski, woj. kujawsko- pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00022959/1 za cenę nie niższą niż 141.600,00 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset 00/100 złotych).

Syndyk masy upadłości LABOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie ogłasza o postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej dz. ew. nr 79/37 o powierzchni 2,7988 ha, położonej we wsi Rucewo, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski, woj. kujawsko- pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00022959/1 za cenę nie niższą niż 141.600,00 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset 00/100 złotych).
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Marcina Gałązki – ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie w godz. 11.00 – 15.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 270/20 w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydziału Gospodarczego , ul. Tumska 4B, 09-402 Płock.
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i fizycznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem postępowania konkursowego i aukcji.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży (tj. do dnia 11 lutego 2022 r.), na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 270/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym LABOR Sp. z o.o.” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości LABOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 67 1090 2590 0000 0001 4660 6046, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. V GUp 270/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2022 roku o godz. 12:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie.. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty.
Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania jak i o przedmiocie postępowania można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 22-400-08-94 lub mailowo pod adresem: biuro@beneficjum.eu