IX GUp 51/22 syndyk sprzeda nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Kolczyn

Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.900m2, składającej się z działek ewidencyjnych nr 232 i 235 z obrębu 0014 Kolczyn, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00067440/7
1. Sprzedaż składnika majątku wchodzącego w skład masy upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej w upadłości prowadzona jest w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny).
2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń w dniu 10 maja 2022 roku udostępniony jest do wglądu w czytelni akt Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18 w Świdniku, a także w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej: @ mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138., 04-175 w Warszawie,
3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży.
4. Oferent przystępując do konkursu ofert lub dodatkowo aukcji zrzeka się wobec syndyka roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą.
5. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminie postępowania i obwieszczeniu o sprzedaży.
6. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej niż 1.660 zł (tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych),
7. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, tj. do dnia 10 lipca 2023 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
8. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w regulaminie postępowania powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 51/22 “of” oraz dopiskiem: “NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Zuzanny Ewy Różalskiej – Kolczyn” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
9. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj. w dniu 12 lipca 2023 roku o godz. 9:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok 138 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
10. Jeśli zostanie złożonych więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na warunkach określonych w regulaminie postępowania.
11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
12. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
13. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.
14. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży.
15. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
16. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i regulaminu postępowania udzielane są telefonicznie pod nr 697 – pokaż numer telefonu 697-974-864 , mailowo za pośrednictwem skrzynki: tomasz.lis@beneficjum.eu oraz poniżej