Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/6 prawa własności nieruchomości lokalowej nr 44 o powierzchni 44,70 m2, usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym przy ul. Żytniej 79 w Warszawie

Syndyk masy upadłości Stanisława Szczepańskiego w upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym i aukcji na sprzedaż udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 44 położonego w budynku zlokalizowanym przy ul. Żytniej 79 w Warszawie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA4M/00066179/0 za cenę nie niższą niż 50.400,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) na warunkach określonych w Regulaminie postępowania konkursowego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (tj. do dnia 15 czerwca 2022 roku) na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w określonego w regulaminie postępowania konkursowego i aukcji.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2022 roku, o godz. 15:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie.

Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie postępowania, z którym można zapoznać się w biurze syndyka.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy.