WA1M/GUp/22/2023 syndyk masy upadłości DĄB TRADING Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości sprzeda drewno, korę i półfabrykaty sosnowe.

Syndyk masy upadłości DĄB TRADING Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości  w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt WA1M/GUp/22/2023 sprzeda drewno, korę i półfabrykaty sosnowe.

 1. Sprzedaż składników majątku ruchomego wchodzącego w skład masy upadłości DĄB TRADING Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości prowadzona jest w trybie sprzedaży z wolnej ręki po przeprowadzeniu pisemnego konkursu ofert (konkursu ofert), a w przypadku w przypadku wpływu więcej niż jednej oferty – w trybie aukcji (licytacji ustnej).
 2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie ofert mogą zapoznać się ze sporządzonym przez biegłego sądowego Andrzeja Jakubaszka na dzień 20 kwietnia 2023 roku opisem i oszacowaniem wartości rynkowej i wartości likwidacyjnej ruchomych składników mienia DĄB TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w upadłości w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie (kod pocztowy: 04-175), na stronie internetowej biura syndyka prowadzonej pod adresem beneficjum.eu, jak również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie prowadzone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
 3. Cena wywołania w pisemnym konkursie ofert za poszczególne składniki masy upadłości zaoferowane do sprzedaży wynosi:
  1. w przypadku wniesienia oferty na zakup 1.400,00 ton drewna i półfabrykatów sosnowych (poz. 1.1 spisu inwentarza) nie mniej niż 71.680,00 zł netto (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100 złotych netto),
  2. w przypadku wniesienia oferty na zakup 1.456,00 ton kory sortowanej (poz. 1.2 spisu inwentarza) nie mniej niż 41.932,80 zł netto (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa 80/100 złote netto),
  3. w przypadku wniesienia oferty na zakup 2.183,00 ton nie mniej niż 31.435,20 zł netto (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 20/100 złote netto),
  4. w przypadku wniesienia oferty na zakup wszystkich składników masy upadłości zaoferowanych do sprzedaży opisanych w. a-c, nie mniej niż 145.048,00 zł netto (sto czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem 00/100 złotych netto).
 4. Oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka DĄB TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa w nieprzekraczanym terminie do dnia 12 lipca 2023 roku.
 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami w regulaminie postępowania powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt WA1M/GUp/22/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym DĄB TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości – ZAPASY” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 6. Syndyk zastrzega, że przypadku wpływu oferty na zakup wszystkich ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania za cenę nie mniejszą niż suma oszacowania wartości rynkowej poszczególnych składników masy upadłości, tj. za cenę nie mniejszą niż 145.048,00 zł netto (sto czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem 00/100 zł netto) oferta ta korzystać będzie z pierwszeństwa wyboru w stosunku do pozostałych ofert dotyczących poszczególnych składników masy upadłości, bez względu na wysokość zaoferowanych cen zakupu poszczególnych składników masy upadłości wyrażonych w pozostałych ofertach.
 7. Przeprowadzenie postępowania w przedmiocie otwarcia ofert i rozpoznania ofert złożonych w pisemnym postępowaniu konkursowym jak i przeprowadzenie ewentualnej aukcji (licytacji ustnej) nastąpi w dniu 14 lipca 2023 roku, o godzinie 9:00 w Biurze Syndyka masy upadłości DĄB TRADING Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa.
 8. Wybór oferty zależny będzie w pierwszej kolejności od kryterium najwyższej zaoferowanej ceny nabycia przedmiotu sprzedaży, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w § 3 pkt. VIII regulaminu postępowania.
 9. W przypadku wpływu w pisemnym postępowaniu konkursowym więcej niż jednej oferty na zakup wszystkich składników masy upadłości zaoferowanych do sprzedaży w niniejszym postępowaniu, lub w przypadku stwierdzenia braku ofert, o których mowa w §3 pkt. VIII i wpływie więcej niż jednej oferty na ten sam składnik majątku masy upadłości, Syndyk w  dniu 14 lipca 2023 roku przeprowadzi aukcję (licytację ustną) wśród obecnych na posiedzeniu oferentów dopuszczonych do dalszego udziału w postępowaniu.
 10. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu i regulaminu postępowania udzielane są również telefonicznie pod nr 697-974-864 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tomasz.lis@beneficjum.eu