WA1M/GUp/22/2023 syndyk masy upadłości Dąb Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda należności

WA1M/GUp/22/2023 syndyk masy upadłości Dąb Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda należności

1. Przedmiotami sprzedaży objętymi niniejszym postępowaniem konkursowym lub dodatkowo aukcją:
a. przysługujące Upadłej od TOMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żabieńcu (KRS: 0000637424) należności o łącznej wartości nominalnej 233.700,00 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset 00/100 złotych) ujęte pod poz. 5.1 spisu inwentarza,
b. przysługujące Upadłej od DMW GARDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000093675) należności o łącznej wartości nominalnej 3.097.172,86zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa 86/100 złotych) ujęte pod poz. 5.2 spisu inwentarza
2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie ofert mogą zapoznać się ze sporządzonym przez biegłego sądowego Andrzeja Jakubaszka na dzień 20 kwietnia 2023 roku (data według której nastąpiło oszacowanie wartości przedmiotu niniejszego postępowania) „opisem i oszacowaniem wartości rynkowej i wartości likwidacyjnej wierzytelności przysługujących DĄB TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w upadłości z siedzibą przy ul. Solec 81B lok. 51A w Warszawie od podmiotów obowiązanych majątkowo” w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie (kod pocztowy: 04-175), na stronie internetowej biura syndyka prowadzonej pod adresem www.beneficjum.eu, jak również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie prowadzone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i fizycznym poszczególnych składników majątkowych zaoferowanych do sprzedaży, a także z niniejszym regulaminem postępowania.
4. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert lub w aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminie postępowania i obwieszczeniu o sprzedaży, oraz określonych przez Sędziego-Komisarza.
5. Cena wywołania w pisemnym konkursie ofert za poszczególne składniki masy upadłości zaoferowane do sprzedaży wynosi:
a) w przypadku wniesienia oferty na zakup przysługującej Upadłej od TOMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żabieńcu (KRS: 0000637424) należności o łącznej wartości nominalnej 233.700,00 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset 00/100 złotych) (poz. 5.1 spisu inwentarza) nie mniej niż 1,00 zł netto (jeden tysięcy sześćset 00/100 złoty netto),
b) w przypadku wniesienia oferty na zakup przysługujące Upadłej od DMW GARDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000093675) należności o łącznej wartości nominalnej 3.097.172,86zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa 86/100 złotych) (poz. 5.2 spisu inwentarza) nie mniej niż 1,00 zł netto (jeden tysięcy sześćset 00/100 złoty netto),
6. Oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka DĄB TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa w nieprzekraczanym terminie do dnia 2 sierpnia 2023 roku. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po upływie zakreślonego terminu nie będzie rozpatrywana.
7. Oferta wraz z wymaganymi w regulaminie postępowania dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt WA1M/GUp/22/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym DĄB TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w upadłości – NALEŻNOŚCI” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
8. Przeprowadzenie postępowania w przedmiocie otwarcia ofert i rozpoznania ofert złożonych w pisemnym postępowaniu konkursowym jak i przeprowadzenie ewentualnej aukcji (licytacji ustnej) nastąpi w dniu 4 sierpnia 2023 roku, o godzinie 9:00 w Biurze Syndyka masy upadłości DĄB TRADING Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa.
9. Wybór oferty zależny będzie w pierwszej kolejności od kryterium najwyższej zaoferowanej ceny nabycia przedmiotu sprzedaży,
10. W przypadku wpływu w pisemnym postępowaniu konkursowym więcej niż jednej oferty na zakup tych składników masy upadłości zaoferowanych do sprzedaży w niniejszym postępowaniu, Syndyk w dniu 4 sierpnia 2023 roku przeprowadzi aukcję (licytację ustną) wśród obecnych na posiedzeniu oferentów dopuszczonych do dalszego udziału w postępowaniu na warunkach określonych w regulaminie postępowania.
11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia wyboru przez Syndyka oferty zawrzeć umowę sprzedaży w formie odpowiadającym wymogom prawa.
12. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania regulaminu postępowania udzielane są także telefonicznie pod nr 697-974-864 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej tomasz.lis@beneficjum.eu