XVIII GUp 135/21 syndyk masy upadłości VAPOL Grupa SBS Sp. z o.o. w upadłości sprzeda zapasy magazynowe stanowiące artykuły hydrauliczne, a także ruchomości stanowiące halę namiotową, regały magazynowe oraz zestaw mebli biurowych, samochód dostawczy i wózki unoszące

XVIII GUp 135/21 syndyk masy upadłości VAPOL Grupa SBS Sp. z o.o. w upadłości sprzeda zapasy magazynowe stanowiące artykuły hydrauliczne, a także ruchomości stanowiące halę namiotową, regały magazynowe oraz zestaw mebli biurowych, samochód dostawczy i wózki unoszące

  1. Spis inwentarz sporządzony w niniejszym postępowaniu, zatwierdzony przez Sędziego-Komisarza regulamin postępowania konkursowego prowadzonego w trybie pisemnego konkursu ofert lub dodatkowo aukcji  na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości i należności wchodzących w skład masy upadłości VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, regulamin postępowania prowadzonego w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie aukcji (licytacji ustnej) na sprzedaż ruchomości stanowiących zapasy magazynowe wchodzące w skład masy upadłości VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości,  a także:
    • opis i oszacowanie wartości rynnowej i likwidacyjnej wierzytelności przysługujących VAPOL Grupa SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzony przez biegłego sądowego z dziedziny ds. ekonomiki i przedsiębiorstw Andrzeja Jakubaszka,
    • opis i oszacowanie wartości rynnowej i likwidacyjnej ruchomych składników mienia w postaci pojazdów mechanicznych oraz środków transportu będących własnością VAPOL Grupa SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzony przez biegłego sądowego z dziedziny ds. wyceny ruchomości Andrzeja Jakubaszka,
    • opis i oszacowanie wartości rynnowej i likwidacyjnej ruchomych składników mienia w postaci towarów handlowych będących własnością VAPOL Grupa SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzony przez biegłego sądowego z dziedziny ds. wyceny ruchomości Andrzeja Jakubaszka.
    • opis i oszacowanie wartości rynnowej i likwidacyjnej ruchomych składników mienia w postaci hali namiotowej i regałów będących własnością VAPOL Grupa SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzony przez biegłego sądowego z dziedziny ds. wyceny ruchomości Andrzeja Jakubaszka

udostępnione są do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie,

2. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z regulaminami postępowania konkursowego lub aukcji oraz ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży.

3. Oferent przystępując do konkursu ofert lub aukcji zrzeka się wobec syndyka roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą.

4. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminach i obwieszczeniu o sprzedaży.

5. Ceny wywoławcze poszczególnych ruchomości i należności zaoferowanych do sprzedaży nie mogą być niższe niż ceny opisane w zatwierdzonych przez Sędziego-Komisarza regulaminie postępowania konkursowego prowadzonego w trybie pisemnego konkursu ofert lub dodatkowo aukcji  na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości i należności wchodzących w skład masy upadłości VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, a także w regulaminie postępowania prowadzonego w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie aukcji (licytacji ustnej) na sprzedaż ruchomości stanowiących zapasy magazynowe wchodzące w skład masy upadłości VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości

6. Aukcja (licytacja ustna) ruchomości stanowiących zapasy magazynowe przeprowadzona w dniu 15 listopada 2023 roku, o godz. 11.00 w budynku przy Al. Krakowskiej 106 w Sękocinie Starym. O terminie przeprowadzenia licytacji nie będzie dodatkowego powiadomienia.

7. Oględzin zapasów magazynowych oferenci będą mogli dokonać w dniu przeprowadzenia aukcji, tj. w dniu 15 listopada 2023 roku pomiędzy godziną 9.30 a 10.30 w budynku przy Al. Krakowskiej 106 w Sękocinie Starym.

8. W zakresie ruchomości niestanowiących zapasy magazynowe oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa w nieprzekraczanym terminie do dnia 15 listopada 2023 roku. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

9. Otwarcie i rozpoznanie ofert na zakup ruchomości opisanych w regulaminie postępowania konkursowego prowadzonego w trybie pisemnego konkursu ofert lub dodatkowo aukcji na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości i należności wchodzących w skład masy upadłości VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości nastąpi następnego w dniu 16 listopada 2023 roku o godzinie 9:00 w Biurze Syndyka masy upadłości VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.

10. Szczegółowe informacje na temat regulaminów postępowań i ich przedmiotu są udzielane również za pośrednictwem poczty elektronicznej tomaszlis@beneficjum.eu, a także poniżej.