XVIII GUp 135/21 syndyk masy upadłości VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości ujętych pod poz. 25 (dwadzieścia pięć) spisu inwentarza stanowiących zapasy magazynowe (art. hydrauliczne i instalacyjne)

Syndyk masy upadłości VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. akt XVIII GUp 135/21 sprzeda z wolnej ręki w trybie pisemnego konkursu ofert lub dodatkowo aukcji  na pakiet ruchomości ujętych pod poz. 25 (dwadzieścia pięć) spisu inwentarza stanowiących zapasy magazynowe (art. hydrauliczne i instalacyjne).

  1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet wszystkich ruchomości stanowiących zapasy magazynowe i ujętych pod poz. 25 (dwadzieścia pięć) spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, szczegółowo opisanych w Tabeli nr 1 stanowiącej integralną część opisu i oszacowania wartości rynnowej i likwidacyjnej ruchomych składników mienia w postaci towarów handlowych będących własnością VAPOL Grupa SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzonym przez biegłego sądowego z dziedziny ds. wyceny ruchomości Andrzeja Jakubaszka,
  2. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji mogą zapoznać się z opisem i oszacowaniem wartości rynnowej i likwidacyjnej ruchomych składników mienia w postaci towarów handlowych będących własnością VAPOL Grupa SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzonym przez biegłego sądowego z dziedziny ds. wyceny ruchomości Andrzeja Jakubaszka, a także uzyskać szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania likwidacyjnego i przedmiotu tego postępowania w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138  w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 15.00, a także na stronie internetowej biura syndyka prowadzonej pod adresem www.beneficjum.eu (plik do pobrania poniżej treści obwieszczenia)
  3. Oferent  przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i fizycznym poszczególnych składników majątkowych zaoferowanych do sprzedaży. Przede wszystkim nabywca musi mieć świadomość, że część ruchomości wchodzących w skład pakietu ruchomości zaoferowanego do sprzedaży może być uszkodzona lub niekompletna
  4. Cena wywołania za przedmiot niniejszego postępowania likwidacyjnego wynosi nie mniej niż 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset 00/100 złotych), co stanowi 1% łącznej sumy wartości rynkowych ruchomości zaoferowanych do sprzedaży, określonej w opisie i oszacowaniu wartości rynkowej i wartości likwidacyjnej ruchomych składników mienia w postaci towarów handlowych sporządzonym przez biegłego sądowego Andrzeja Jakubaszka,
  5. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości VAPOL Grupa SBS Sp. z o.o. w upadłości o numerze o numerze 92 1090 1883 0000 0001 4915 1060, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt. XVIII GUp 135/21, zapasy magazynowe” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
  6. Oferty spełniające warunki opisane w Regulaminie postępowania należy składać na adres: Biuro Syndyka VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa w nieprzekraczanym terminie do dnia 16 stycznia 2024 roku. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
  7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 17 stycznia 2023 roku o godzinie 9:00 w Biurze Syndyka masy upadłości VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa.
  8. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty, Syndyk w dniu otwarcia ofert przeprowadzi wśród obecnych oferentów aukcję (licytację ustną) na warunkach opisanych w regulaminie postępowania konkursowego lub dodatkowo aukcji).
  9. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania likwidacyjnego, regulamin postępowania konkursowego, a także opis i oszacowanie wartości przedmiotu sprzedaży udzielane są także telefonicznie pod nr tel. 697-974-864, za pośrednictwem poczty elektronicznej Tomasz.lis[malpa]beneficjum.eu, a także na stronie internetowej biura syndyka: beneficjum.eu (dokumenty do pobrania poniżej).