XVIII GUp 174/19 syndyk masy upadłości DOLCAN PLUS S.A. sprzeda prawo własności gruntu stanowiącego działkę ew. nr: 26/6 o powierzchni 237 m2, położonego w Ząbkach przy ul. Orlej 8

 1. Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawo własności gruntu stanowiącego działkę ew. nr: 26/6 o powierzchni 237 m2, położonego w Ząbkach przy ul. Orlej 8, obręb 03- 04 stanowiąca nieruchomość gruntowa niezabudowana, użytkowaną jako droga wewnętrzna, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr WA1W/00072265/2 za cenę nie mniejszą niż 67.800 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset 00/100) netto.
 2. Operat szacunkowy sporządzony dla nieruchomości stanowiącej Przedmiot przetargu przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń jest udostępniony na stronie internetowej www.beneficjum.eu, a także w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 174/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
 3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji). Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie postępowania, z którym można zapoznać się w biurze syndyka Marcina Gałązki – ul. Ostrobramska 73D lok. 138 Warszawa.
 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 800 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset 00/100) netto. Do ceny przy sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy sprzedaży.
 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 lutego 2024 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
 6. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z regulaminem przetargu, stanem prawnym i fizycznym przedmiotu sprzedaży.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 780 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 25 1090 1753 0000 0001 3477 2316, z dopiskiem „Przetarg ul. Orla 8 w Ząbkach – sygn. akt. XVIII GUp 174/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
 8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 06 lutego 2024 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 120.
 9. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
 10. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 11. Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej
 12. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.