XVIII GUp 174/19 Syndyk sprzeda miejsce postojowe w budynku przy ul. Chołoniewskiego 3B w Bydgoszczy

 1. Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż udziału wynoszącego 1/24 we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garażu wielostanowiskowego nr 89, z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 3, usytuowanego na kondygnacji 0, w nieruchomości budynkowej przy Chołoniewskiego 3B w Bydgoszczy, dla którego to lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KW BY1B/00166127/4 za cenę nie mniejszą niż 20.000,00 zł netto (dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).
 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń jest udostępniony na stronie internetowej beneficjum.eu, a także w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 174/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
 3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku; dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 20.000,00 zł netto (dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych). Do ceny przy sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy sprzedaży.
 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 25 1090 1753 0000 0001 3477 2316, z dopiskiem „ Przetarg ul. Chołoniewskiego 3B w Bydgoszczy – sygn. akt. XVIII GUp 174/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 sierpnia 2022 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.
 8. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
 9. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 10. Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.